På denne siden finner du informasjon om våre salgsbetingelser.

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.holteacademy.no, og utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på www.holteacademy.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Næringskjøp er blant annet regulert i Markedsføringsloven, Personopplysningsloven og E-handelsloven.

1. Parter

Selger er: Holte Academy AS, Besøksadresse: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 0277 Oslo, Postadresse: Pb 2610 Solli, 0203 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 916 658 281, telefon: 459 50 300, e-post: post@holteacademy.no, og blir i det følgende benevnt som ”vi”, ”oss” eller ”selger”.

Kjøper er: den personen eller det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som «deg», «din»,  eller «kjøper».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/fullbooket. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette.

4. Priser

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er utenfor mva-loven (jfr. mva-loven § 3-5). Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, f.eks. forelesningsdokumentasjon m.m. Alle kurspriser på denne nettsiden er derfor oppgitt uten mva. Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og porto/frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved bestilling og forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

6. Forbrukerkjøp

Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort eller faktura. Privatpersoner har angrerett i tråd med Angrerettloven. Fristen er 14 dager fra kjøpstidspunktet. Benytt dette skjemaet: Angrerettsskjema. Fyll ut skjemaet og send til oss per e-post: post@holteacademy.no.

7. Betingelser ved påmelding til kurs

Ved påmelding til et åpent kurs (klasseromskurs eller webinar) hos Holte Academy, gjelder følgende betingelser:

  • Avmelding må skje skriftlig (e-post) og senest 14 dager før kursstart, ellers belastes kursavgiften i sin helhet. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding.
  • Bestilte kursplasser kan fritt benyttes av andre i din organisasjon, men fordrer at vi får beskjed om bytte av kursdeltaker.
  • Dersom du er forhindret til å delta på kursgjennomføringen som du har meldt deg på, er det lov å flytte kursplassen din til en ny gjennomføring om vi har satt opp nytt kurs. Du må gi oss beskjed om flytting senest 14 dager før kursstart. Send e-post til post@holteacademy.no. Flytting kan skje 1 gang.
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse et kurs og endre sted for gjennomføring. Dersom kurset avlyses, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart. Betalte kursplasser refunderes i så tilfelle. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i kursprogrammet som følge av forhold utenfor vår kontroll.
  • Holte Academy ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs.

Ved bestilling av et e-læringskurs hos Holte Academy gjelder følgende:

  • Du får tilgang til kurset du har bestilt kort tid etter at kjøps-transaksjonen er gjennomført.
  • Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra påmelding og kan åpne, lukke og repetere kurset så mange ganger du ønsker innenfor perioden.

8. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom du har opplevd feil eller mangler ved et produkt vi har levert, må du gi oss beskjed innen rimelig tid. Melding om feil eller mangel ved produktet må sendes til oss skriftlig via dette skjema. Skjema sendes automatisk per e-post til vår kursadministrasjon. Vi vil bekrefte tilbake til deg at din henvendelse er registrert og følge opp saken i løpet av kort tid, senest innen 7 virkedager. For øvrige henvendelser kan vi kontaktes per telefon 459 50 300 eller send en e-post til post@holteacademy.no.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare person- og firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kjøper. I noen tilfeller behandler vi person- og firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.

Se våre personvernerklæring her

Kontakt oss e-post:  post@holteacademy.no

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.