Endringsledelse – ACMP standard©

Få større helhetsforståelse og trygghet i arbeidet med endringsprosesser. Bli med på klasseromskurs og få innsikten du trenger for å bidra til varig og vellykket endring!

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • Om standarden
 • Referanser
 • Sertifisering

Om kurset

Rask omstilling og endringer er blitt en del av hverdagen. Faglig kompetanse innen endringsledelse kreves både hos linjeledere og prosjektledere. For virksomheter som står foran større endringer er det helt avgjørende for å lykkes at endringsarbeidet foregår på en strukturert og gjennomtenkt måte.

 • Hvordan få alle berørte til å forstå hva endringen innebærer og hvorfor endring er nødvendig?
 • Hvilken innvirkning har endringen og hvor beredt er egentlig organisasjonen?
 • Hvordan best organisere endringsarbeidet og hvilken koordinering er viktig overfor prosjektledelse og linjeledelse?
 • Hvem skal motiveres, involveres og på hvilken måte?
 • Hvordan øker du sannsynligheten for å lykkes med endringen?
 • Er planen for endringsledelse tilstrekkelig komplett og hvordan håndteres risiko for at endringen ikke lykkes?

Denne innsikten får du gjennom kurset Endringsledelse. Kurset er utviklet og leveres i samarbeid med A-2 Norge.

ACMP standard for endringsledelse© utgjør det faglige fundamentet for kurset og gir deg den røde tråden du trenger for å kunne oppnå varig endring. Standarden er et internasjonalt åpent rammeverk og bygger på svært mange personers erfaringer og beste praksis innenfor endringsledelse. Kurset gir et grunnlag for mulig sertifisering som Certified Change Management Professional (CCMP™) i ettertid.

LÆRINGSUTBYTTE

Gjennomført kurs i endringsledelse gir deg god forståelse av hva endringsledelse er, og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med dette i dine prosjekter. Videre får du solid kunnskap om endringsprosesser, inkludert sentrale begreper og aktiviteter i ulike faser i henhold til ACMP standard for endringsledelse©.

 • Etter kurset vil du kunne innta 360 graders perspektiv på endringsledelse. Resultatet er større helhetsforståelse og økt kunnskap for å kunne bekle ulike roller i en endringsprosess.
 • Du vil ha bedre forståelse av hvordan du kan bruke en utvidet verktøykasse basert på beste praksis innen endringsledelse.
 • Den internasjonale standarden for endringsledelse vil dessuten gi deg et begrepsapparat som fremmer konstruktiv dialog med andre som er involvert i endringsprosesser.
 • Du vil få utvidet kompetanse innen endringsledelse som vil styrke deg ved ansettelser, og gir deg økte karrieremuligheter.

MÅLGRUPPE

Kurset passer for ledere av endringsarbeid og prosjektledere som ønsker en bredere faglig horisont, men er også verdifullt for alle som skal delta i endringsprosesser.

For deg som jobber i HR-posisjoner er kurset nyttig fordi det å få til en vellykket endring i en organisasjon nettopp krever evne til å få de ansatte til å endre måten de arbeider på.

Alle vil bli kjent med et strukturert metodeverk som bidrar til å skape robuste og endringsdyktige medarbeidere og virksomheter.

INNHOLD I KURSET

I dette kurset får du forståelse for hva endringsledelse er, og hvordan du best kan jobbe med endringsledelse i små og store prosjekter. Du får trening i å bruke konkrete verktøy og kjennskap til ulike teknikker. Kursets fundament er ACMP Standard for endringsledelse©. Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk som gir deg beste praksis innenfor endringsledelse.

 • Hva er endringsledelse? Hvorfor er det viktig? Og hva er beste praksis i endringsledelsesarbeid? Her blir du kjent med sentrale begreper innenfor endringsledelse og grunnleggende teser.
 • I løpet av tre dager reiser vi gjennom fem faser (prosessområder) med nærmere kikk på tilhørende aktiviteter. I starten er det viktig å evaluere hvor beredt organisasjonen er for endring, og hvilken innvirkning endringen vil ha på omgivelsene. Deretter gjelder det å utarbeide strategi for endringsledelse, før man går mer konkret til verks og utvikler en plan for endringsledelse. Til sist handler det om å gjennomføre plan for endringsledelse og fullføre endringsledelsesprosessen.
 • Kurset er interaktivt og gir deltakerne rom for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner, nettverksbygging og anvendelse av introduserte metoder og teknikker.

 

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

 • I forkant av kurset anbefaler vi at du gjør deg godt kjent med innholdet i ACMP Standard for Change Management© fra The Association of Change Management Professionals®, og ACMP Change Management Code of Ethics.Standarden og de etiske retningslinjene er på engelsk, og er tilgjengelig på ACMP. Vi anbefaler at du laster ned både standarden og de etiske retningslinjene før kursstart. Det kan være praktisk at du tar med deg et papireksemplar av standarden til bruk i gruppeoppgaver mv. på kurset.
 • Norsk undervisning og kursmateriell.
 • Kurset vi tilbyr gir deg et grunnlag for å bli sertifisert som Certified Change Management Professional (CCMP™). Selve sertifiseringen inngår ikke i kurset og gjennomføres ikke i vår regi.

 

a-2-logo-stor2 Kurset er utviklet og holdes av A-2 Norge som er registrert QEP™ (Qualified Education Provider). A-2 Norge oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse©.

Kursholdere

Aud Schønning A 2

Aud Schønning

Aud Schønning er ansatt hos vår samarbeidspartner A-2 Norge og er kursholder for kurset vi tilbyr i endringsledelse (iht ACMP sin standard).

Aud har en PhD i Corporate Governance og 17 års erfaring som leder i offentlig sektor, herunder ca. 12 år som rådmann i to norske kommuner.  Hun har dessuten ti års erfaring fra konsulentoppdrag og har undervist ved BI og i høgskolesystemet. Som leder i offentlig forvaltning var Aud spesielt opptatt av å arbeide med organisasjons- og rutineutvikling med sikte på å lede organisasjonen fram til en bedre og mer effektiv ressursutnytting. De siste årene har hun jobbet med organisasjonsutvikling og endringsledelse i flere ulike prosjekter, blant annet har hun de tre siste årene vært prosjektleder og fagansvarlig for det store organisasjonsutviklings- og omstillingsprosjektet i forbindelse med videreutvikling og flytting av Deichman bibliotek i Oslo.

AC Moberg

Ann-Christine Moberg

Ann-Christine Moberg er ansatt hos vår samarbeidspartner A-2 Norge og er kursholder for kurset vi tilbyr i endringsledelse (iht ACMP sin standard).

Ann-Christine har mer enn 20 års erfaring som prosess- og prosjektleder (PMP) innenfor organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling i offentlig og privat sektor. Hun har støttet mange virksomheter med å implementere kompleks endring – både IT-dreven transformasjon og forbedringsinitiativer innenfor organisasjon og ledelse. Hun har arbeidet med endringsprosesser på både organisatorisk og individuelt nivå, og er opptatt av samspill mellom strategi, struktur og mennesker for å fasilitere gode prosesser og utvikling mot et felles målbilde. Ann-Christine har linjeledererfaring innenfor HR og OU, og har støttet ledere og ledergrupper i utvikling og omstilling.

Kurset i endringsledelse er utviklet av A-2 Norge AS.

Om standarden

The ACMP Standard for Change Management® is the collection of generally accepted practices in change management. Released in September 2014, the Standard is one of the foundational pillars in establishing and advancing the change management profession.

 The Standard for Change Management:

 • Establishes a common understanding of the discipline of change management to help leaders and practitioners achieve and sustain change objectives.
 • Outlines generally accepted practices, processes, tasks and activities used by change management practitioners across multiple roles, organizations and industries.
 • Provides a clear and consistent vocabulary of essential change management terminology.
 • Offers guidance for organizational change management for any type of change.
 • Supports organization decision making regarding change management resources.


Press release: Winter Springs, FL, October 1, 2014 – 
The Association of Change Management Professionals (ACMP®) is pleased to announce the release of The Standard for Change Management©.

ACMP’s Standard provides a foundation for advancing the discipline of change management, by establishing a common understanding and generally accepted practices that help leaders and practitioners achieve and sustain change objectives. ACMP’s Standard was developed through a global, voluntary consensus standards development process, consistent with ISO (International Organization for Standardization) practices. Over the course of two years, ACMP’s Standards Working Group engaged over 1,100 change management thought leaders and volunteers from 57 countries, each averaging more than 10 years’ experience, to capture, review, adjudicate and respond to more than 3,500 unique comments. ACMP’s Standard contains a full complement of information, including descriptions of scope, normative references, terms and definitions, and concepts organized in five knowledge areas that describe the process groups of similar or related activities.

These are:

• Evaluate Change Impact and Organizational Readiness
• Formulating Change Management Strategy
• Developing Change Management Plans
• Executing Change Management Plans
• Closing the Change Management Effort ACMP’s Standard will enable the development and delivery of global professional credential – the Certified Change Management Professional (CCMP™).

Deltakelsen på kurset «Endringsledelse» var svært nyttig for meg.
Kurset ga mange gode verktøy i planleggingen av endringer, og elementene i det vi lærte vil absolutt kunne komme til anvendelse ved både små og store endringer. Jeg ser også paralleller til utviklingsarbeid og prosjekter der mye av dette vil være svært hensiktsmessig. Kursholderne var dyktige, konkrete og svært lydhøre for tilbakemeldinger som ble gitt underveis.

Bjørg, Sarpsborg kommune

Kurset i Endringsledelse basert på ACMPs prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Det hjelper meg også til å stille sterkere i samtale med leverandører. Joe og Henriette er faglig dyktige og erfarne instruktører som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.

Lill, Yara International ASA

Et veldig bra rammeverk som er anvendelig. Gode kursholdere som fordelte sine oppgaver på en god måte og var samkjørte. Høy kvalitet på kursets innhold, kursholdere og deltakere.

Geir, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

Kurset presenterte dette høyst aktuell tema på en måte som ga meg verktøy jeg kunne bruke med en gang. Det var organisert slik at man ikke kun lærte fra materiell og instruktørene, men også deltagerne.

George, Hazel as

Kurset gir en helhetlig forståelse av faget Endringsledelse og hvilken merverdi det gir i forhold til andre fagområder.
Kurset tilbyr en balansert kombinasjon av teori, praktisk forståelse og erfaringsdeling.

Øistein, A-2 Norge.

Sertifisering

CCMP™ sertifisering

Dersom du ønsker å bli sertifisert som endringsleder (CCMP™ – Certified Change Management Professional), er det nødvendig med god kjennskap til ACMP sin Standard for endringsledelse©. Kurset vi tilbyr sammen med A-2 Norge, som Qualified Education Provider for ACMP, gir et grunnlag for mulig sertifisering som Certified Change Management Professional (CCMP™). Selve sertifiseringen inngår ikke i kurset og gjennomføres ikke i vår regi.

For å bli godkjent som eksamenskandidat for sertifisering hos ACMP, må du dokumentere 3-5 års erfaring med endringsprosesser (avhengig av utdanningsnivå), samt minimum 21 timer godkjent opplæring innen endringsledelse. Dette kurset er registrert som forhåndsgodkjent kurs. Du må også besvare 3 av 5 spørsmål med et essay på maksimalt 500 ord, og betale et søknadsgebyr til ACMP som for tiden er på 4500-5000 kroner.

ACMP sin eksamen kan avlegges innenfor 3-4 tidsvinduer per årer og er på 3 timer. Eksamen består av 150 flervalgsspørsmål der ingen hjelpemidler er tillatt. Spørsmålene er knyttet til standarden og de etiske retningslinjene. Etter bestått eksamen har man oppnådd tittelen Certified Change Management Professional™ (CCMP™). Eksamen tilbys kun på engelsk av ACMP. Opprettholdelse av sertifiseringen krever for hvert 3 år et minimum av dokumentert videre utdannelse, undervisning, endringsarbeid og/eller produksjon av fagstoff i samsvar med ACMP rammeverket.

Sertifisering innen endringsledelse:

 • I Oslo kan du ta sertifiseringseksamen hos Global Knowledge eller Glasspaper Lerning eller i Bergen hos Glasspaper Learning.
 • Selve testen er på engelsk.
 • Sertifiseringsavgift (inkludert eksamensavgift) er $595 for ACMP-medlemmer og $745 for ikke-medlemmer.

Her kan du lese mer om veien til sertifisering som CCMPTM – Certified Change Management Professional.

Du kan også laste ned en detaljert håndbok (CCMP Handbook) som beskriver hele eksamensforløpet og her finner du også en nyttig oversiktsfigur på side 7.

Endringsledelseskurset som vi tilbyr i samarbeid med A2-Norge går over tre dager nettopp for å fylle selve kvalifiseringskriteriet på minimum 21 timer.