Kurs i prosjektledelse

Gi de ansatte riktige verktøy og nødvendig kunnskap og metodikk for å gjennomføre sine prosjektoppgaver i tråd med bedriftens målsetninger.

Påmelding
  • VI TILBYR
  • Grunnkurs
  • Nivå 1 og 2

VI TILBYR

Holte Academy tilbyr kurs som passer til alle utøvere av prosjektfaget, uavhengig av rolle og ansvar. Våre kurs  oppdateres kontinuerlig med siste forskning og internasjonale standarder. Alle våre forelesere har prosjektkunnskap, operativ erfaring og meget god formidlingskompetanse.

Vi tilbyr et stort utvalg av prosjektledelseskurs, med eller uten sertifisering, og dekker hele bredden innenfor prosjektfaget. Kurs tilbys enkeltstående som bedriftsinterne kurs eller små- og store kompetanseprogrammer som settes sammen for å dekke din bedrifts ønsker og behov. Her kan du lese mer om bedriftsintern kompetanseheving, eller ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå din bedrift!

Vår kursportefølje

Kursfigur3

Grunnkurs

Praktisk Prosjektarbeid
Prosjekt som arbeidsform gir kursdeltakerne oversikt over prosjektfaget og større forståelse for prosjekt som arbeidsform.

Hensikten med dette kurset er å sikre at alle som deltar i prosjektarbeid har forståelse for prosjekt som arbeidsform og de ulike prosesser og disipliner som inngår i prosjektgjennomføringer. Metodikken og verktøyene som presenteres i kurset er overførbare til ulike arbeidsoppgaver som den enkelte vil møte i sin jobbhverdag.

Prosjektveiviseren i praksis
Det er krevende å gjennomføre (digitaliserings-)prosjekter på en god måte, og det er enda vanskeligere å sikre at man henter ut de forventede gevinstene. Difi har derfor utarbeidet Prosjektveiviseren som er en anbefalt prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Kurset gir deg en grundig og svært praksisnær introduksjon til Prosjektveiviseren og den underliggende PRINCE2®-metodikken. Du vil få en god forståelse for de ulike fasene og hva som skal til for å passere et beslutningspunkt og realisere ønskede gevinster. Videre skal du etter avsluttet kurs ha en god forståelse for de viktigste rollene som inngår i prosjektorganisasjonen, samt samspill og grensesnitt mellom disse.

Etter kurset vet du dermed mer om hvordan du kan bruke Prosjektveiviseren i egen hverdag – og dermed sikre deg flere vellykkede prosjekter!

 

Nivå 1 og 2

NIVÅ 1

Riktig oppstart av prosjekter
Kurset Riktig oppstart av prosjekter tar deg gjennom en strukturert og effektiv prosjektoppstart fra det tidspunktet der behovet oppstår til prosjektets igangsetting er godkjent.

Du vil få en bedre forståelse av sentrale spørsmål som bør besvares før prosjektet startes opp. I tillegg blir du kjent med nyttige verktøy, dokumenter og maler som kan tas i bruk for å sikre at prosjektet er godt forankret og får nødvendige ressurser og oppmerksomhet.

Effektive Prosjektteam
Rolleavklaring er vesentlig for effektivt samarbeid og fremdrift i prosjektteam. En prosjektleder må derfor raskt kunne kartlegge kompetanse og personlighet hos prosjektdeltakerne for at teamet organiseres på best mulig måte. Videre er det vesentlig å kunne skape et miljø hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Dette legger grunnlaget for maksimal samhandling som fører til at teamet kan yte sitt beste og skape gode resultater.

Dette kurset tar for seg noen viktige områder innen teamsammensetting og teamutvikling. Ulike teorier, modeller og metoder introduseres og diskuteres. Kurset har en praktisk tilnærming med mye interaktive øvelser. Det gis rom for refleksjon og erfaringsutveksling.

Planlegging og oppfølging i prosjekter
Dette kurset er utviklet for å gi deg innblikk og kunnskap innen de viktigste planleggingsområdene i et prosjekt. Det beste fundamentet for å sikre profesjonell planlegging og oppfølging, er å sette av tid til å lage en god prosjektplan.

Kurset vil gi deltakerne forståelse og kunnskap om utfordringer i de ulike faser av prosjektet, om organisering, planlegging og oppfølging av fremdrift. Det fokuseres på grunnleggende teori og forståelse som anvendes på praktiske eksempel.

Lederskap i prosjekter
Prosjekter er ofte oppgaveorientert og faglig tyngde vektlegges som suksessfaktor. For å lykkes må prosjektledere imidlertid ta godt vare på de utallige relasjoner som kan påvirke prosjektets utfall. Prosjektledere må kunne nå fram til flere typer mennesker og kunne inspirere til samhandling og felles måloppnåelse. Dette krever at prosjektlederen har en realistisk forståelse av seg selv og hvordan man påvirker andre, samt god kunnskap om hvordan ulike preferanser og perspektiver kan håndteres effektivt.

Kurset ser på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og «takle» de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse.

Usikkerhetsstyring i prosjekter
God styring av usikkerhet øker sannsynligheten for å nå prosjektmålene innenfor de definerte rammene. Usikkerhet påvirker mål, ytelse, tid og kostnader i prosjektet. Prosjektet har ansvar for å identifisere, analysere og gjøre de nødvendige tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser.

På kurset lærer du hvordan du effektivt kan identifisere og analysere prosjektets usikkerhet, utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser.

Kommunikasjon i prosjekter
I prosjekter er tid en vesentlig faktor. Klar tale og bevisst bruk av kommunikasjon kan bidra til færre misforståelser. Det igjen resulterer i økt effektivitet og bedre trivsel både for deg og organisasjonen som helhet. Å kommunisere smart med prosjektets deltakere og eksterne interessenter, handler om riktig informasjon til rett tid.

Kurset gir deg økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres.

Kvalitet i prosjekter
Alle prosjekter bør ha klart definerte mål. Å jobbe systematisk med kvalitet er vesentlig for å sikre at målene blir nådd. Kvalitetsarbeid er derfor en bærebjelke i ethvert prosjekt.

Et prosjekt er bare vellykket hvis leveransen innfrir de kravene kunden har til kvalitet. Dette krever at kvalitet blir fulgt opp systematisk gjennom hele prosjektet. Fokus på kvalitet fra oppstart av prosjektet gjør det lettere å oppdage feil tidlig.

Anskaffelser (og kontraktstyring) i prosjekter
Prosjektets leveranse er ofte avhengig av hvordan anskaffelser håndteres, hvilken kontraktsstrategi du velger og hvordan du følger opp signert kontrakt. Kurset belyser regelverket rundt anskaffelser og ulike kontraktsstrategier. Du vil bli kjent med retningslinjer som gjelder for valg av leverandør, og hvordan du best kan bruke rammeavtaler med en eller flere leverandører.

Kurset gir deg en innføring i regelverket ved inngåelse og særlig oppfølging av kontrakter. I dette inngår hva man bør være oppmerksom på ved kontraktsinngåelser, oppfølging av kontrakten i kontraktsperioden, overtakelse og sluttoppgjør.

Prosjekteringsledelse
Som prosjekteringsleder er din viktigste oppgave å beholde oversikten i prosjekteringsarbeidet. Prosjekteringsleder har det overordnede ansvaret for at prosjektet leverer kvalitetssikrede, tverrfaglige løsninger som svarer opp rammebetingelser som tid, kost og kvalitet.

Dette kurset gir en innføring i prosjekterings-ledelse bestående av rollebeskrivelse til prosjekteringsleder, organisering av team og prosjekter, gjennomgang av fasene i et prosjekt med hver sine mål- og kvalitetskrav, gjennomgang av prosjekteringsleders ansvar og oppgaver.

HMS i prosjekter
HMS handler om hvordan vi jobber for å unngå fare for sikkerheten, hvordan vi minimerer vårt miljømessige fotavtrykk, og hvordan vi er forberedt hvis en uønsket hendelse eller ulykke inntreffer. HMS påvirker i stor grad hvordan vi styrer prosjekter. Det er avgjørende at HMS-arbeidet kommer inn fra dag én i prosjektet og gir føring for planlegging og gjennomføring.

Kurset gir deltakerne innsikt i hvordan HMS kan styres i prosjekter. Sentrale metoder og teknikker blir belyst for å sikre riktig kvalitet og kontinuerlig forbedring.

NIVÅ 2

Gevinstrealisering
Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har imidlertid tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

Kurset gir deg og din virksomhet et rammeverk med prinsipper og praktiske verktøy som støtter en effektiv integrering av gevinstrealisering i din organisasjon.

Porteføljestyring
Manglende porteføljestyring og få strategiske kriterier for prosjektutvelgelse kan medføre en uvilje til å terminere dårlige prosjekter, at utvelgelse baseres på følelser. Resultater av dette kan være at stadig nye prosjekter opprettes og ressursene blir spredd på for mange av dem. Det kan medføre for lite fokus på de ”gode” prosjektene og at ”dårlige” prosjekter får lov til å fortsette.

Kurset gir praktisk og teoretisk innsikt i hvordan man skal kunne velge ut og styre de rette prosjektene i tråd med bedriftens strategi.

Eierstyring
God eierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Eierstyring representerer knytningen mellom virksomhetens ledelse og prosjektene. Det gjelder å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte.

På dette kurset vil du få kunnskap om eier- og styringsgruppens rolle og oppgaver gjennom hele livsløpet til et prosjekt: Fra initiering til realisering av gevinster.