MSP® Foundation (Managing Successful Programmes)

Lær beste praksis metoden for styring av endringsprosesser på vårt sertifiseringskurs i programstyring.

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

På samme måte som med prosjektstyring, vil en systematisk tilnærming til programstyring basert på et etablert metodeverk bidra til å øke sjansen for å nå de overordnede målene.

MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent beste praksis metode for styring og ledelse av programmer. Metoden består av en rekke prinsipper, prosesser og styringstemaer og brukes av et tusentalls organisasjoner over hele verden. Metoden benyttes i store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor.

Et program er en samling av prosjekter som har til felles at de er forankret i det samme overordnede målet og som sammen skal bidra til endringer og gevinster i en eller flere bedrifter. Ofte organiserer man som et program når det er snakk om en større strategisk satsing som bedriften gjør og programmet løper gjerne over en lang periode, gjerne over flere år. Programmet vil ha ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringen knyttet til leveransene fra det enkelte prosjektet. Det vil være programledelsen som har overordnet ansvar for styring av prosjektene i programmet og som ivaretar avhengigheter, koordinering og ressurskonflikter mellom prosjektene.

Programstyring handler altså om å utføre koordinert organisering, ledelse og implementering av en portefølje av prosjekter, for å oppnå og realisere fordeler som er strategisk viktige for bedriften.

Dette kurset hjelper deg til å bidra mer effektivt i et programmiljø ved hjelp av de grunnleggende prinsippene innenfor MSP. God programstyring vil legge til rette for å redusere dobbeltarbeid, utnytte ressurser mer effektivt og sørge for at prosjektene leverer i tråd med det overordnede strategiske målet og at programmet kan hente ut de planlagte gevinstene.

Læringsutbytte

MSP® Foundation sertifisering gir deg innsikt i Axelos beste praksis for programledelse. Du vil lære om hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid.

  • Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP® som metode for  programstyring
  • Forstå hensikten med MSP metodens roller, prinsipper, temaer og prinsipper
  • Lær hvordan du samhandler mer effektivt med de som er involvert i styringen av et program

 

Målgruppe

• Programledere
• Medlemmer i programkomitéer
• Linjeledere og ansatte som er involvert i eller jobber med   programmer
• Ledere og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

Innhold i kurset

• Introduksjon til MSP®
• MSP® prinsipper: Fundamentet for effektiv programstyring
• MSP® prosesser: Programmets flyt som fremmer endring og forbedret kompetanse
• MSP® styrings temaer: Ulike kunnskapsområder som sikrer at programmet oppnår ønsket effekt og realiserer planlagt gevinst
• Case study
• MSP® sertifisering (Foundation)

Kursdetaljer og forberedelser

MSP® Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen på slutten av kurset (dag 3).

• 60 minutter
• 75 multiple choice spørsmål
• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
• Hjelpemidler er ikke tillatt
• Kurset og eksamen er på engelsk

Forberedelser: Ved påmelding får du tilsendt MSP® manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Andre standarder som fungerer godt sammen med MSP® er PRINCE2®, MoP®, P3O® og Managing Benefits™.

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.