Programledelse – 1 dags kurs

MANDAG 8. APRIL 2019

Dette er kurset for deg som ønsker å få bedre oversikt over viktige prinsipper og fokusområder for smartere styring og ledelse av programmer i virksomheten.

Meld på kurs
 • Om kurset

Om kurset

Kurset «Programstyring» er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Relaterte prosjekter som sammen skal realisere virksomhetens mål, organiseres ofte i programmer. Organisering gjennom programmer er et sentralt virkemiddel  for å realisere strategier og sikre varige endringer.  Programmet skal koordinere, styre og overvåke implementeringen av de ulike prosjektene og aktivitetene som skal levere forbedringer og sikre gevinster knyttet til virksomhetens mål.  Metoden for programstyring kan benyttes for små og store endringer, og skal bidra til bedre eierstyring i bedriften.

Effektiv programledelse krever ferdigheter utover tradisjonelle prosjektledelsesteknikker. En bedre forståelse av programstyring vil bidra til å øke sjansen for at virksomheten realiserer sine planlagte gevinster.

Dette kurset passer for deg som ønsker å få bedre oversikt over viktige prinsipper og  fokusområder for smartere styring og ledelse av programmer i virksomheten. Bli mer bevisst prosessen fra oppstått behov i virksomheten til gevinst er oppnådd, og hvordan du øker sannsynligheten for suksess med virksomhetens programmer, og kan realisere virksomhetens strategiske målsetninger.


Innhold i kurset

 • Programledelse og Prosjekteierstyring sett i sammenheng
 • De syv ledelsesprinsippene innen programledelse
 • De ni programtemaene innen programledelse
 • Roller innen programledelse
 • Hvordan bidra til vellykket endring i egen virksomhet

 

I kurset starter vi med å etablere en visuell oversikt over verdikjeden i en virksomhet, med dens prosjekter, programmer og porteføljer, og går deretter gjennom rammeverket for programledelse. Kurset tar for seg viktige ledelsesperspektiver knyttet til programledelse. Studier viser at virksomheter som utøver de 7 ledelsesprinsippene (fra MSP® standarden), har høyere suksessrate. Prinsippene er generelle og gjelder for alle typer og størrelser av programmer.

Kurset tar også for seg 9 programtema (fra MSP® standarden) som omhandler styring og ledelse, som skal adresseres i alle faser i et program med forskjellig styrke og varierende fokus. Alle de 9 temaene er nødvendige for sikre programmets suksess, og som ledelsen kontinuerlig bør fokusere på.

I kurset vil vi bruke AXELOS sitt begrepsapparat for programledelse . AXELOS står bak  internasjonale beste praksis prosjektrammeverk som for eksempel PRINCE2 , MSP®, MoP® og P3O® .


Læringsmål
Etter gjennomført kursdag vil du:

 • forstå hvorfor god prosjekt- og porteføljestyring er kritiske suksessfaktorer for at virksomheten skal lykkes med sine endringsprogram
 • ha kunnskap innen grunnleggende teorier, prinsipper og strategier for styring av programmer.
 • få innsikt i sentrale prosesser og aktiviteter i tilknytning til håndtering av flere prosjekter på samme tid med formål å forbedre verdiskapningen for organisasjonen som helhet, og hvordan kunne gjøre dette i praksis.
 • forstå rollen til programeier, programleder, prosjekteiere og styringsgruppene i et program, og samspillet mellom disse rollene
 • få innsikt i suksessfaktorer for vellykket programstyring
 • bli bevisst hvordan toppledelsen kan bidra til at programmene lykkes


Kurset passer for:

 • Programledere
 • Prosjekteiere
 • Medlemmer i programkomitéer
 • Linjeledere og ansatte som er involvert i eller jobber med  programmer
 • Ledere og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

 

Kursets teoretiske forankring
I kurset benyttes begrepsapparat  som baserer seg på Axelos og deres beste praksiser som PRINCE2®, MSP®, MoP®,og P3O® for programledelse.

Holte Academy har god kjennskap til  AXELOS sine beste praksis standarder gjennom både sertifiseringskurs og rådgiving. Vi er også Axelos Consulting Partner. Vi kjenner godt til Difi sitt arbeid og er med i deres nettverk for program- og porteføljeledelse. Vi har vært med på å oversette sentrale begreper i MoP® standarden til norsk og bidratt med råd for videreutvikling av Prosjektveiviseren.

Omfang
Kurset Programstyring omfatter en 1-dags samling i klasserom.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 8.-12. april 2019. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA