Usikkerhetsstyring – e-læring

Lær hvordan du kan identifisere, analysere og håndtere prosjektusikkerheter, enten de er positive (muligheter) eller negative (trusler).

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Et av de viktigste kompetanseområdene innen prosjektstyring er usikkerhetsstyring. Prosjekter medfører – i kraft av å være unike – usikkerhet. God styring av usikkerhet øker sannsynligheten for å nå prosjektmålene innenfor de definerte rammene. Det handler om å forstå et prosjekt og dets omgivelser for å kunne fatte gode beslutninger. Usikkerhet (både risiko og muligheter) påvirker mål, ytelse, tid og kostnader i prosjektet. Resultater fra usikkerhetsanalyser er en sentral del av det styrings- og beslutningsunderlaget ved prosjektets faseoverganger.

Det gjelder å identifisere, analysere og gjøre de nødvendige tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko gjennom hele prosjektet. Det kan du gjøre ved hjelp av kvalitativ og/eller kvantitativ usikkerhetsstyring. I dette kurset blir du kjent med begge metoder.

Målgruppe

Kurset passer for alle som trenger å kunne identifisere både muligheter og trusler, og håndtere disse effektivt. Kunnskapen og verktøyene som presenteres i kurset er også overførbare til arbeidsoppgaver som ikke er direkte relatert til prosjektarbeid.

Innhold i kurset

• Generelt om usikkerhet og usikkerhetsanalyser
• Identifikasjon av usikkerhet
• Kvalitative metoder
• Kvantitative metoder
• Håndtering av usikkerhet
• Kontroll, overvåkning og styring av usikkerhet

Varighet

Kurset tar ca. 2,5 timer.