Gevinstrealisering – Workshops & Rådgivning

Øk virksomhetens modenhet innen gevinstrealisering. Vi har skreddersydd et effektivt og stegvis «workshop-program» som kan løfte gevinstrealiseringen i din virksomhet.

 

Påmelding
 • Beskrivelse
 • Fasilitator
 • Gjennomføring

Beskrivelse

Mange virksomheter strever med å få ut ønskede gevinster fra sine prosjekter. En praktisk tilnærming til gevinstrealisering kan gi svært vellykkede  resultater.

Vi er en erfaren sparringspartner og rådgiver som hjelper våre kunder med å sette gevinststyring og gevinstrealisering i system. Til dette arbeidet har vi etablert et anbefalt «program» på 5 steg. I hovedsak består dette av 2 målrettede workshops, med kartlegging og forberedelser i forkant samt oppfølging og anbefalinger til slutt. Kundetilpasset og fasilitert av dyktige rådgivere. Programmet kan skaleres opp eller ned avhengig av din virksomhets behov.

Programmet er rettet spesifikt mot mellom-ledere som oftest sitter i skjæringspunktet mellom prosjekt og drift, og uten praktiske erfaring og kompetanse til å mestre den nye og ukjente rollen.

Workshops i gevinstrealisering

Etablering av en felles tilnærming til gevinststyring og gevinstrealisering kan bli virksomhetens beste styringsverktøy. I en kundetilpasset workshop-setting har vi mulighet til å sette fokus på kundens egne prosjekter og endringsinitiativer, og underveis i workshopene kan vi diskutere og forankre en felles tilnærming og forståelse til gevinstrealisering. En slik workshop kan også være en viktig støtteprosess og bidrag til strategiske- og porteføljestyringsprosesser og prioritering av endringsinitiativer.

Våre gevinst-workshops fokuserer på: 

 • Å etablere et felles begrepsapparat rundt gevinstarbeid basert på beste praksis 
 • Bevisstgjøring på rollefordeling innen gevinstarbeid og utøvelse av den enkelte rolle 
 • Trening i bruk av enkle gevinst-verktøy på virksomhetens egne prosjekter 
 • Forståelse og sammenheng mellom gevinstrealisering og endringsledelse 
 • Å bli kjent med og øve på effektive og praktiske verktøy og teknikker innen gevinstrealisering 
 • Å bruke ferdige utprøvde teknikker som kan raskt anvendes i praksis. 

 

Ved at din virksomhet gjennomfører en workshop med oss oppnår du: 

 • Innsikt i virksomhetens modenhet innen gevinstrealisering. 
 • Et felles begrepsapparat som matcher med beste praksis. 
 • Det blir enklere for beslutningstagere på ulike nivåer å kunne orientere seg, prioritere og følge opp de ulike prosjektene som til enhver tid pågår i virksomheten, basert på måloppnåelse og forventede gevinster.  
 • En felles gevinsttilnærming legger til rette for erfaringsoverføring i og mellom prosjekter både underveis og ved avslutning av initiativer .
 • Å finne en effektiv vei videre for gevinstarbeidet i din virksomhet. 
 • Tydelige gevinstroller, ansvar og vektlegging av et systematisk og målrettet gevinstarbeid. 


Gjennomføringsmodell – 5 steg

Vi gjennomfører også enkeltstående workshops innen gevinstrealisering. Fortell oss hva din virksomhet trenger.

Kom i gang med innføring i Gevinstrealisering

Fasilitator

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Gjennomføring

FEM STEG FOR GJENNOMFØRINGEN AV PROGRAMMET (Rådgivning og workshops innen gevinstrealisering)

Virksomheten stiller med en nøkkelperson/pådriver og en representant for ledelsen under steg 1 og 2. 

Steg 1: Avdekke nåværende modenhetsnivå (2 timer) 

 • Fokus på prosjekteierstyring og gevinstrealisering 
 • Korte samtaler med nøkkelpersoner 


Steg 2: Planlegge gjennomføring
 (2 timer) 

 • Sammen velge hvilke elementer fra beste praksis tilnærming til gevinststyring som passer din virksomhet best 
 • Identifisermålgrupper for opplæring og deltagelse i workshops. 
 • Identifisere reelle eksempler som brukes som scenario-caser i løpet av workshops og i etterkant. 


Steg 3: E
n-dags workshop med ledergruppen/styringsgruppemedlemmer (4-6 timer)  – med e-læringskurs i forkant

 • Forankre tankesett, begrepsapparat og roller innen gevinstrealisering 
 • Fokus på samsvaret mellom investering og gevinst = prioritering av fremtidige satsinger 
 • Fokus på eierskap i linjen til produkter/tjenester og gevinster 
 • Fokus på måling og rapportering integrert med eksisterende rapportering – og at dette faktisk etterspørres av ledelsen 
 • Bli kjent med utvalgte verktøy/teknikker (gevinstplan og gevinstkart) 


Steg 4: 
To-dagers workshop med en bredde av deltagere fra både drifts- og prosjektmiljøer fra virksomheten (09-16) – med e-læringskurs i forkant

 • Forankre tankesett, begrepsapparat og roller innen gevinstrealisering 
 • Fokus på metodikk 
 • Løse konkrete konkret oppgaver innen gevinstarbeid på eksiterende prosjekter 
 • Prosjektstrategi, Roller og ansvar, Gevinstplan, Gevinstkart, Gevinstrisikomatrise, Prosjekt pre-mortem, Ambassadørrollen
   

Steg 5: Oppfølging og etterarbeid (2 timer) 

 • Fasilitator utarbeider en kort oppsummering med tips til videre arbeid 
 • Samtale med representanter for prosjektledere og prosjekteiere og evt. Porteføljestyre 
 • Opsjon om videre rådgivning/coaching 

 

Gjennomføringsmodell – 5 steg