Forskningsrådets satsning på prosjektopplæring gir effekt

I 2018 etablerte Forskningsrådet sin egen «Prosjektskole». Holte Academy ble valgt som leverandør og i løpet av ett år ble det gjennomført 17 kurs innen 6 ulike tema, med totalt ca. 200 deltagere.

 

Ruth Norseng, seniorrådgiver og fagansvarlig for kompetanseutvikling i Forskningsrådet, gleder seg over effekten av prosjektopplæringen, og vi i Holte Academy gleder oss over flotte tilbakemeldinger fra en fornøyd kunde.Ruth Norseng

– Satsningen på prosjektopplæring gjør at vi i dag, ett år siden oppstart, opplever en mer enhetlig prosjektforståelse i organisasjonen. Vi har særlig blitt mer samstemte rundt roller og ansvar i prosjekter, og det er vi veldig godt fornøyde med. Utover det ser vi en klar gevinst ved at alle våre prosjektledere, medlemmer og eiere har fått et felles begrepsapparat og bedre innsikt i prosjektfaget generelt.

 

Tips til deg som vurderer å etablere bedriftsintern prosjektopplæring

Til andre som vurderer å etablere bedriftsintern opplæring innen prosjektfaget, oppfordrer Norseng viktigheten av å lytte til andres erfaringer på området. Videre supplerer hun med flere tips til deg som skal satse på bedriftsintern prosjektopplæring:

  • Ta kontakt med andre som allerede har etablert sin egen prosjektskole og lær av dem
  • Bruk tid på å kartlegge det reelle kompetansebehovet, slik at det treffer
  • Vurder når på året det passer din virksomhet å gjennomføre opplæring. I en hektisk prosjekthverdag kan det være en utfordring å få prosjektledere, medlemmer og eiere til å prioritere å sette av tid til kompetansebygging
  • Aktiv promotering og markedsføring av kurs må til for å sikre god deltagelse på kurs
  • Se på leverandørens standard kurs og vurder muligheten for å komprimere og skreddersy kurs som passer hverdagen deres

Trengte et kompetanseløft innen prosjektfaget

I Forskningsrådet har prosjektkompetanse vært en etterspurt kompetanse over flere år.

– Over tid har vi jobbet med å styrke kompetansen på prosjektstyring og prosjektledelse, og har fått tilpasset egen prosjektmodell, basert på DIFI’s Prosjektveiviseren, som et obligatorisk rammeverk for prosjektledelse i Forskningsrådet. For å kunne implementere prosjektmodellen så hensiktsmessig som mulig og med maksimal effekt, har opplæring i både prosjektmodellen og beste praksis i prosjektfaget for ansatte som jobber i prosjekter, vært en viktig satsning.

Ruth Norseng forteller at de i forbindelse med lansering av ny prosjektmodell og prosjektstyringsverktøy så behovet for å gjøre et skikkelig kompetanseløft innen prosjektfaget.

-For å få et skikkelig kompetanseløft, var det nødvendig å knytte til oss en ekstern aktør som kunne bistå oss i utvikling og gjennomføring av et kompetanseløp. Vi opplever Holte Academy som profesjonell leverandør med evne til å sette seg inn i vår situasjon. Det har vært en fin balanse mellom skreddersøm og generell god faglig kompetanse, og samarbeidet har vært meget godt.

Tilpassede kurs med høy faglig kvalitet og engasjerende kursholdere

Over 100 ansatte har vært deltakere på grunnkurset i Forskningsrådets Prosjektskole, og noen av dem har gått videre på fordypningskursene som blant annet handler om planlegging av prosjektstyring, gevinstrealisering, lederskap og team.

-Vi har fått gode kurs som har dekket våre behov. Kursene er av høy faglig kvalitet, og kursmateriellet har vært bra. Et ekstra pluss har også vært deres evne til å tilpasse inn i Forskningsrådets kontekst, sier Norseng før hun fortsetter.

-Hos Holte Academy har vi møtt profesjonelle kursholdere, både når det gjelder formidling- og pedagogiske evner. Vi opplever kursholderne som både dyktige, fleksible og veldig pedagogiske. Og de har mye energi og drive. Særlig vil jeg trekke frem kursholdernes evne til å involvere kursdeltagere på en måte som engasjerer, som ekstra positivt. Oppsummering på gruppeoppgaver og evnen til å få med seg innspill fra deltagerne og bruke det i undervisningen. Dette gir høy score på evalueringene!

Hvert eneste kurs i Forskningsrådets Prosjektskole blir evaluert, og gjennomsnittsscoren ligger på 5,4 av totalt 6 mulige.

Forskningsrådet har helt siden oppstart av kompetanseprogrammet hatt fokus på å måle effekten av satsningen. Vi spør Ruth om hun kan si noe om hvilke mål de satte seg fra start, og hvor langt de har kommet på reisen.

 –Ved siden av felles begrepsapparat, rolleforståelse og økt oppmerksomhet rundt prosjekt som arbeidsform har vi i Forskningsrådet fått innarbeidet et enhetlig format på beslutningsdokumenter fra prosjektene. Det bidrar til at porteføljestyret får mer effektive beslutningsprosesser​.

-Vi har også definert noen langsiktige effektmål der vi ønsker å oppnå økt grad av “vellykkede” prosjekter med bedre leveransepresisjon innen kvalitet, kostnad, tid og utnyttelse av ressurser og realisering av gevinster. Vi tror at gjennom å etablere en tydelig og helhetlig prosjektforståelse i Forskningsrådet vil forutsetningene for å lykkes med de langsiktige effektmålene være styrket.

Fakta

  • Forskningsrådet er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljøer med tilknytning til forskning og utvikling (FoU).
  • Forsk­ningsrådet arbeider for et økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremme inno­vasjon, i samspill mellom forskningsmiljøene, næringslivet og den offentlige forvaltningen.
  • Holte Academy leverer bedriftsinternt kompetanseløp innen prosjektopplæring til Forskningsrådet som understøtter virksomhetens prosjektstyringsmodell.

 

Ønsker du hjelp, innspill eller råd for etablering av et opplæringsprogram eller et kurs i prosjektledelse i din bedrift? Vi er en god samtalepartner og rådgiver, og hjelper med å skape klarhet i behov og konkretisere mulige løsninger som passer din bedrift.

KONTAKT OSS 

 

Vi tilpasser et opplæringsprogram eller kurs som passer din bedrift 

Se våre intensive dagskurs i Prosjektarbeid og Prosjektledelse