Prosjektledelse

Slik lykkes du med god kulturbygging i teamet

Godt prosjektarbeid handler om å utnytte kompetansen i teamet og bygge en kultur der alle drar i samme retning.

Du skal være prosjektleder for et større prosjektarbeid. Prosjektteamet er en dyktig gjeng, men alle har ulik bakgrunn og hver sin måte å tenke på. Det er ditt ansvar å motivere teamet og gi retning. Men hvis alle har hver sin tilnærming til prosjektet, hvordan styrer du det i riktig retning?

Et velfungerende prosjektteam er avgjørende for at prosjektets leveranser tilfredsstiller kundens/brukerens behov. Teambygging er derfor en av kjerneoppgavene til prosjektlederen, men vedkommende kan ikke gjøre jobben alene. Å bygge et team og en god kultur krever at alle involverte bidrar.

Dette kan du lære mer om på kurset «Lederskap og effektive team», som arrangeres som en del av Prosjektuka hos Holte Academy. Gjennom en praktisk tilnærming og interaktive øvelser tar kurset for seg hvordan du bygger et godt team, og viser deg hvordan du kan utnytte prosjektdeltakernes ulike personligheter til teamets fordel.

Noen stikkord om kurset:

 • praktisk kurs i teambygging
 • interaktive øvelser som engasjerer
 • verktøy for å kartlegge ulike preferanser
 • hvordan bruke forskjellene i kompetanse og personligheter

Rett brikke på rett plass

Uansett om du har plukket prosjektdeltakerne selv eller ikke, må gruppen fungere som et team. Alle som er involvert i prosjektet, har et ansvar for å bidra til dette. Teambygging handler om så mye mer enn å dra i klatreparken sammen eller finne veien ut av et escape room – det handler om å utnytte kompetansen i teamet og skape en kultur der alle føler seg trygge og ivaretatt. På denne måten legger du grunnlaget for best mulig samhandling.

Skaff deg oversikt over medarbeidernes kompetanse og personlige styrker
Finn ut hva prosjektdeltakerne kan, hvordan de liker å jobbe, og hvordan de tenker. Det er viktig at du klarer å danne deg et bilde av dette raskt, slik at du fra starten kan plassere deltakerne i riktige roller – der de har mest å bidra med.

Det er viktig med god selvinnsikt
Husk at du også er en av brikkene, også hvis du er prosjektleder. Det er mange måter å fylle en rolle på: Hvilken fungerer best i akkurat dette prosjektet med akkurat disse menneskene? Det er avgjørende at du har et realistisk bilde av deg selv og hvordan du påvirker andre, i tillegg til kunnskap om hvordan du effektivt håndterer ulike preferanser og perspektiver.

Bruk denne innsikten til å organise teamet
Sørg for at alle har roller og oppgaver som tillater at de får brukt sin kompetanse. Skaper dere et trygt miljø med rom for forskjeller, vil alle prestere bedre både individuelt og som team.

Knekk forskjellighetskoden

Når vi snakker om mangfold i en prosjektgruppe, har vi tradisjonelt snakket om variasjon i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Denne typen demografiske og kulturelle forskjeller beskriver noen former for mangfold. Men vi mennesker er også forskjellige på mange andre måter, som for eksempel ulikheter i hvordan vi oppfatter informasjon, og hvordan vi kommuniserer – vi har rett og slett ulike måter å tenke på.

For å forstå hvilken ressurs denne forskjelligheten er, trenger vi et begrepsapparat for å beskrive ulikhetene. Når deltakerne i et prosjektteam forstår hva disse forskjellene består i, og hvordan de kan dra fordel av dem, blir det lettere å oppnå gjensidig respekt og tillit i gruppen. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare i avgrensede prosjekter: En slik innsikt og forståelse blant de ansatte vil bidra til at hele bedriften fungerer bedre.

Dette er noe av det vi diskuterer på kurset:

 • Hvorfor er et heterogent prosjektteam en styrke?
 • Hvordan kan vi bli bevisst forskjeller i prosjektteamet?
 • Hvordan kan vi bruke disse forskjellene til vår fordel?

Bryt isen med suksessoppskrift

På kurset «Lederskap og effektive team» bruker vi den velprøvde modellen Diversity Icebreaker®. Modellen er norskutviklet og er det eneste teamutviklingsverktøyet av dette slaget som er sertifisert av DNV GL.

Med Diversity Icebreaker® får dere et verktøy som hjelper dere å kartlegge deltakernes preferanser. Verktøyet tar utgangspunkt i den etter hvert ganske kjente trefaktormodellen («rød», «blå» og «grønn»), som måles gjennom et spørreskjema og siden videreutvikles gjennom gruppearbeid. Målet med å bruke denne metoden er å utnytte den enkeltes evner på best mulig måte, til beste for hele teamet (og prosjektet!). Den får frem det positive med at vi er forskjellige: Alle de tre unike faktorene er nødvendige, og de utfyller hverandre.

På kurset lærer du mer om hvordan du kan bruke denne innsikten på riktig måte, til å bygge et team som yter bedre og skaper bedre resultater. Denne måten å jobbe med forskjeller på øker tilliten i teamet og bidrar til bedre kommunikasjon, fordi deltakerne blir mer villige til å dele informasjon og flinkere til å gi konstruktive tilbakemeldinger.

Verktøyet bidrar til:

 • teamutvikling
 • bedre kommunikasjon og sosialt samspill
 • verdsetting av forskjeller
 • konstruktiv gruppedynamikk

Noen av Norges største selskaper har brukt Diversity Icebreaker®-modellen i sine lederprogrammer og til teamutvikling. I mange tilfeller har det startet med at en eller noen få fra bedriften har deltatt på et kurs der modellen blir brukt, og så har de kommet inspirerte tilbake på jobb og insistert på at dette opplegget må brukes i hele organisasjonen.


Fordeler for deg ved å delta på kurset «Lederskap og effektive team»:

 • Du får bedre innsikt i hvordan du påvirker andre.
 • Du lærer metoder som gjør arbeidshverdagen enklere.
 • Du blir kjent med folk med andre erfaringer og andre syn på ting.
 • Du kan utvide nettverket.


Fordeler for teamet og bedriften ved å delta på kurset «Lederskap og effektive team»:

 • De får inspirerte og motiverte medarbeidere.
 • Ressursene utnyttes bedre, noe som gir større gevinst.
 • Trivselen på arbeidsplassen øker.
 • Ny, anvendelig prosjektkompetanse kan læres videre i organisasjonen.
 • Virksomheten får økt konkurransekraft gjennom økt kompetanse.

Meld deg på i dag

Det er fremdeles ledige plasser på kurset «Lederskap og effektive team», som holdes fredag 8. november som en del av Prosjektuka.

Meld deg på kurset «Lederskap og effektive team» her