Options
Image Course Description Price Created On Last Updated On categories_ID
1569833252 Gevinstrealisering web Gevinstrealisering (e-læring)(@gevinst v1) Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker. På dette kurset vil du få god innsikt i hva gevinstrealisering innebærer og bli bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene. 3500.00 15/10/2019 28/07/2023 39
1571138931 Lederskap Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring)(@Lederskap v1) I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset gir deg også økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres. 3500.00 15/10/2019 11/09/2020 39
1584428685 Sn%C3%B8skred Usikkerhetsstyring (e-læring) Et av de viktigste kompetanseområdene innen prosjektstyring er usikkerhetsstyring. Prosjekter medfører - i kraft av å være unike - usikkerhet. Usikkerhet kan være positivt (muligheter) og negativt (trusler). God usikkerhetsstyring innebærer å utnytte muligheter og redusere trusler. I dette e-læringskurset lærer du de seks prosessene i usikkerhetsstyring: planlegging, identifisering, kvalitativ og kvantitativ usikkerhetsanalyse, usikkerhetstiltak, og til slutt, overvåking, kontroll og styring av usikkerhet. 3500.00 17/03/2020 09/02/2021 39
1584430596 Sn%C3%B8skred Risk Management (e-learning) Risk management is one of the most important competencies to possess as a project manager. Projects entail - by virtue of being unique - risk. Risk can be positive (opportunities) and negative (threats). The purpose of risk management is to exploit opportunities and mitigate threats. In this e-learning course you will learn the six processes of risk management: planning, identification, qualitative and quantitative risk analysis, response strategy, and finally, monitoring, control and management of risk. 3500.00 17/03/2020 11/09/2020 40
1582722296 Byggherreforskriften%20p%C3%A5%20web e l%C3%A6ring Byggherreforskriften 2023 (e-læring) I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Etter kurset vil du ha god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene. 2900.00 18/01/2021 07/03/2023 39
1568710979 Group%20of%20young%20people%20in%20business%20meeting 1 Prosjekt som arbeidsform (e-læring) (v2) Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform. 3500.00 07/04/2021 13/11/2023 39
1568711140 High%20angle%20view%20of%20young%20business%20people%20in%20meeting%20at%20creative%20office Planlegging og oppfølging i prosjekter (e-læring) (v2) Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus. 3500.00 07/04/2021 14/04/2021 39
1580058360 Prosjektuka2017 PRINCE2® Foundation (e-læring)(P2Fn v4) PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset følger et PRINCE2® prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger – fra oppstart til avslutning. På den måten vil du opparbeide deg god forståelse for prosjektledelse i form av PRINCE2® rammeverket. Du vil bli godt kjent med: - PRINCE2® begreper og definisjoner - De 7 prosessene, 7 temaene og 7 prinsippene i PRINCE2® - PRINCE2® metoden i et prosjekt En grundig gjennomgang av e-læringskurset vil også gi deg den kunnskapen du trenger for å bestå PRINCE2® Foundation-eksamen. Så snart du setter i gang med kurset vil du bli registrert som eksamenskandidat hos PeopleCert. Du mottar informasjon om hvordan du gjennomfører online eksamen direkte fra PeopleCert. Både e-læring og eksamen er tilgjengelig i ett år. Din nettmentor vil svare på spørsmål du måtte ha underveis, samt at du kan diskutere relevante temaer i et eget PRINCE2®-forum. Under nedlastbart kursmateriell kan du laste ned en oppsummering av e-læringskurset. Bruk passordet holteacademy.no for å åpne dokumentet. Merk: Sidehenvisningene i kandidatpensum fra Axelos gjelder ikke SMART-boken, men PRINCE2-boken (som ikke er inkludert i e-læringskurset). SMART-boken dekker hele pensum i PRINCE2 Foundation og pensum mappet opp mot denne finner du filen "Pensum PRINCE2 Founation Norsk SMART-bok". PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 10500.00 07/04/2021 07/11/2023 39
1563811550 MoP PRINCE2® Foundation (e-learning)(P2Fe v2) PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for effective project management. The method divides the project into manageable parts and provides the basis for effective management with fixed decision points. The e-learning course follows a PRINCE2® project through all stages and stage boundaries - from start to finish. Through this you will gain a solid understanding of project management based on the PRINCE2® framework. You will become familiar with: - PRINCE2® concepts and definitions - The 7 processes, 7 themes and 7 principles in PRINCE2® - How to tailor PRINCE2® to the project environment A thorough completion of the e-learning course will also give you the knowledge you need to pass the PRINCE2® Foundation exam. As soon as you start the course, you will be registered as an exam candidate at Peoplecert. You will receive information on how to take the online exam directly from Peoplecert. Both e-learning and exam will be available for one year after purchase. Your web mentor will answer any questions you have along the way, and you can discuss relevant topics in a separate PRINCE2 discussion forum. PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 10500.00 26/04/2021 02/01/2023 40
1568710979 Group%20of%20young%20people%20in%20business%20meeting 1 Grunnleggende prosjektkompetanse (e-læring) (v2) Med vår e-læringspakke i grunnleggende prosjektledelse får du et godt fundament for å bidra smartere og mer effektivt i prosjektarbeid. Kurspakken består av følgende e-læringskurs: Prosjekt som arbeidsform Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform. Planlegging og oppfølging i prosjekter Dette kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus. Lederskap, kommunikasjon og effektive team I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset gir deg også økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres. Underveis i kurset vil du ha mulighet til å ta kontakt med din nettmentor som vil gi deg faglig veiledning og svare på praktiske spørsmål. Nettmentor for dette e-læringskurs er Martin Hartmann, e-post: mha@holteacademy.no, mobil: 934 41 592. For å navigere mellom modulene i kurset, bruk pilene i verktøylinjen øverst på siden. 7000.00 05/08/2021 13/11/2023 39
1581594353 PRINCE2 Agile e l%C3%A6ring PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning)(P2AFe v2) PRINCE2 Agile® is a structured method for effective project management. It involves how to configure and adapt PRINCE2 so that PRINCE2 can be used in the most effective way when combining it with agile behaviours, concepts, frameworks and techniques. The e-learning course follows a PRINCE2® project through all stages and stage boundaries - from start to finish, with an emphasis on agile guidance and approaches to each aspect of project management. You will become familiar with: - PRINCE2® concepts and definitions - The 7 processes, 7 themes and 7 principles in PRINCE2® - How to tailor PRINCE2® to the project environment - How PRINCE2 Agile® tailors the PRINCE2 principles, themes, processes, products and roles - Five focus areas that need to have prominence due to the nature of the agile way of working A thorough completion of the e-learning course will also give you the knowledge you need to pass the PRINCE2 Agile® Foundation exam. As soon as you start the course, you will be registered as an exam candidate at PeopleCert. You will receive information on how to take the online exam directly from PeopleCert. Both e-learning and exam will be available for up to one year after date of purchase. Your web mentor will answer any questions you have along the way, and you can discuss relevant topics in a separate PRINCE2® discussion forum. PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 11500.00 24/08/2021 12/05/2023 40
1632725836 Thumbnail outro Prosjektlederskap Uansett hva slags prosjekt du leder, om det er lite eller stort, komplekst eller enkelt, langvarig eller kortvarig, vil det ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes med prosjektet, du skal faktisk skape resultater gjennom dem. Det er dette kurset handler om: den personlige og menneskelige dimensjonen av prosjektledelse. Selve lederskapet. Hvordan skal du skape resultater gjennom andre? Dette e-læringskurset er utviklet av Terrosa Consulting og Holte Academy. Gjennom å fusjonere vår kompetanse innen lederskap og prosjektfaget har vi laget et innholdsrikt og reflekterende kurs som alle prosjektledere vil ha stor nytte av. Kurset forsyner deg med kunnskap som ikke finnes i PRINCE2 og Prosjektveiviseren. Godt kurs! 2990.00 22/09/2021 28/07/2023 39
1633594184 AgileSHIFT ATO logo AgileSHIFT (e-learning)(v1) Dette kurset er spesielt egnet for deg som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for at et smidig tankesett utvikles på tvers av organisasjonen. Kurset vil gi deg en bedre forståelse for hvordan agile arbeidsmåter kan anvendes i praksis, sett fra et strategisk perspektiv. Virksomheter og organisasjoner blir stadig vekk satt under et økende forventningspress fra sine kunder og forbrukere om å fornye gammel praksis, samt levere nye og forbedrede tjenester. Ny teknologi medfører at ukjente konkurrenter fort kan skape seg et konkurransefortrinn i eksisterende markeder. Tradisjonelle prosesser og arbeidskulturer er ikke alltid egnet til å respondere rask nok til endring, enten det gjelder å utnytte muligheter eller håndtere uventede trusler. English This course is especially suitable for those of you who are interested in how to facilitate the development of a flexible mindset across the organization. The course will give you a better understanding of how agile working methods can be used in practice, seen from a strategic perspective. Businesses and organizations are constantly put under increasing pressure from their customers and consumers to renew old practices, as well as deliver new and improved services. New technology means that unknown competitors can quickly create a competitive advantage in existing markets. Traditional processes and work cultures are not always suitable for responding quickly enough to change, whether it is about exploiting opportunities or dealing with unexpected threats. --- AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Copyright © Holte Academy and AXELOS Limited 2021. All rights reserved. Material in this document has been sourced from “AgileSHIFTTM (2018)". No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of both Holte Academy and AXELOS Limited. Permission can be requested at www.holteacademy.no and licensing@AXELOS.com. 10500.00 23/09/2021 02/01/2023 40
1632986778 p2p bilde talent PRINCE2 Practitioner (e-læring)(P2P v1) PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset følger et PRINCE2® prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger – fra oppstart til avslutning. På den måten vil du opparbeide deg god forståelse for prosjektledelse i form av PRINCE2® rammeverket. Du vil bli godt kjent med: - PRINCE2® begreper og definisjoner - De 7 prosessene, 7 temaene og 7 prinsippene i PRINCE2® - PRINCE2® metoden i et prosjekt En grundig gjennomgang av e-læringskurset vil også gi deg den kunnskapen du trenger for å bestå PRINCE2® Practitioner-eksamen. Så snart du setter i gang med kurset vil du bli registrert som eksamenskandidat hos PeopleCert. Du mottar informasjon om hvordan du gjennomfører online eksamen direkte fra PeopleCert. Både e-læring og eksamen er tilgjengelig i ett år. Din nettmentor vil svare på spørsmål du måtte ha underveis, samt at du kan diskutere relevante temaer i et eget PRINCE2®-forum. 11500.00 30/09/2021 02/01/2023 39
1632986778 p2p bilde talent PRINCE2 Practitioner (e-learning) (eng)(P2P eng v1) PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for efficient project implementation. The method divides the project into manageable parts and provides a basis for effective management with fixed decision points. The e-learning course follows a PRINCE2® project through all phases and phase transitions - from start to finish. In this way, you will gain a good understanding of project management in the form of the PRINCE2® framework. You will become familiar with: - PRINCE2® concepts and definitions - The 7 processes, 7 themes and 7 principles in PRINCE2® - The PRINCE2® method in a project A thorough completion of the e-learning course will also give you the knowledge you need to pass the PRINCE2® Practitioner exam. As soon as you start the course, you will be registered as an exam candidate at PeopleCert. You will receive information on how to complete the online exam directly from PeopleCert. The e-learning and exam are available for one year. Your online mentor will answer any questions you may have along the way, as well as you can discuss relevant topics in a separate PRINCE2® forum. 11500.00 06/01/2022 17/11/2023 40
1662959182 Eierstyring Eierstyring i prosjekter (e-læring)(Eierstyring) Hei, og velkommen til e-læringskurset Eierstyring i prosjekter! God eierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring representerer koblingen mellom virksomhetens ledelse og det enkelte prosjekt. På dette e-læringskurset vil du få kunnskap om prosjekteier, prosjektansvarlig og styringsgruppens rolle og oppgaver gjennom hele livsløpet til et prosjekt – fra initiering til realisering av gevinster. 0.00 11/09/2022 09/05/2023 39
1667549367 Praktisk prosjektarbeid web Holte Academy Prosjekt som arbeidsform(HA PsA dagskurs) Hei, og velkommen på kurset Prosjekt som arbeidsform! Kurset inkluderer et e-læringskurs som gir deg en teoretisk innføring til temaet (omfang ca. 2 timer). Vi ber at du gjennomfører e-læringsmodulene under som forberedelse til samlingen i klasserom. Kursbeskrivelse: Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform. 6900.00 03/11/2022 25/04/2023 160
1667550496 Planlegging og oppfolging web Holte Academy Planlegging og oppfølging i prosjekter(HA P&O dagskurs) Hei, og velkommen på kurset Planlegging og oppfølging i prosjekter! Kurset inkluderer et e-læringskurs som gir deg en teoretisk innføring til temaet (omfang ca. 3 timer). Vi ber at du gjennomfører e-læringsmodulene under som forberedelse til samlingen i klasserom. Kursbeskrivelse: Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus. 6900.00 03/11/2022 28/04/2023 160
1679037913 P2F Scrum Master I(HA Scrum Master I) Hei og velkommen til kurs "Scrum Master I". Kurset går over to dager fra kl 9-16 i våre lokaler i 4. etasje i Drammensveien 145B, 0277 Oslo. Språk Norsk undervisning (engelsk kursmateriell og eksamen) Forberedelse Merk at kurset krever en del forberedelser (ca. 5-10 timer), og vi anbefaler at du setter av tid til dette. Forberedelsesmateriellet finner du under "Forberedelse" på denne siden. Eksamen Du vil motta en e-post fra PeopleCert, med informasjon om oppmelding til eksamen. Eksamen gjennomføres online i etterkant av kurset, og du velger selv dag/tid for eksamen i eksamensleverandøren PeopleCert sin kalender. Du blir fulgt av en eksamensvakt fra PeopleCert via web-kamera under eksamensgjennomføringen. 14900.00 17/03/2023 10/11/2023 172
1679037913 P2F Scrum Product Owner I(HA Scrum P Owner) Hei og velkommen til kurs "Scrum Product OwnerI". Kurset går over to dager fra kl 9-16 i våre lokaler i 4. etasje i Drammensveien 145B, 0277 Oslo. Språk Norsk undervisning (engelsk kursmateriell og eksamen) Forberedelse Merk at kurset krever en del forberedelser (ca. 5-10 timer), og vi anbefaler at du setter av tid til dette. Forberedelsesmateriellet finner du under "Forberedelse" på denne siden. Eksamen Du vil motta en e-post fra PeopleCert, med informasjon om oppmelding til eksamen. Eksamen gjennomføres online i etterkant av kurset, og du velger selv dag/tid for eksamen i eksamensleverandøren PeopleCert sin kalender. Du blir fulgt av en eksamensvakt fra PeopleCert via web-kamera under eksamensgjennomføringen. mindre 15900.00 17/03/2023 25/10/2023 173
unknown small induction(dc1) A Sample Induction Course 0.00 25/05/2023 25/05/2023
1582722296 Byggherreforskriften%20p%C3%A5%20web e l%C3%A6ring Byggherreforskriften(NK 231102) Hei, og velkommen på kurset Byggherreforskriften! Kursdagens program: Kursdato: 2. november 2023 Tid: kl. 09:00-12:00 Sted: Avholdes hos Nesodden kommune. Kursbeskrivelse: I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Etter kurset vil du ha god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene. 0.00 20/09/2023 20/09/2023 185