Prosjektledelse

Endringsledelse og prosjektledelse – to disipliner som utfyller hverandre

En endringsprosess er ofte kompleks. Å lykkes slik at organisasjonen kan nyttiggjøre seg av planlagte gevinster på en mest mulig smertefri måte, krever kunnskap, struktur og gode verktøy for den som står ved roret. Er det prosjektleder eller endringsleder som har ansvaret?

 

Se for deg to avdelinger som jobber vidt forskjellig, til tross for at de løser en del like oppgaver. Avdelingene skal slås sammen og det skal etableres en ny beste praksis. Det er et ønske om å øke tjenestetilbudet og å unngå nedbemanninger. Et nytt IT-system skal tas i bruk samtidig som utvalgte ledere får nye oppgaver. Målet med det hele er å øke kundetilfredsheten og lønnsomheten. Hvordan ville du håndtert en slik endringsprosess?

En endringsleder må mestre nettopp denne type problemstillinger. Endringslederens oppgave er å tilrettelegge slik at de ansatte håndterer overgangen fra en kjent hverdag til en ny, samtidig som bedriften oppnår sine gevinster. Vi snakker altså om endringsledelse i et bredt perspektiv der programmer og porteføljeforståelse også er viktig. Men for den enkelte ansatte vil slike omstillingsprosesser ofte skje i forbindelse med gjennomføring av små eller store prosjekter.

Hva er forskjellen på en endringsleder og en prosjektleder?

I store prosjekter er det anbefalt at endringslederen har en selvstendig rolle. Endringslederen vil jobbe i tett dialog med prosjektleder, men vil ha et annet fokus. I eksempelet ovenfor vil en prosjektleder være opptatt av resultatmål. Nemlig å bygge et funksjonelt kontorlandskap, samle medarbeiderne, anskaffe en god IT løsning og gi opplæring i denne.

Endringslederen derimot vil være mer fokusert på menneskene, organisasjonen og gevinstrealiseringen. Hva kan vi gjøre for å sikre at medarbeiderne yter godt i ny jobbsituasjon? Hvordan kan vi jobbe for å gjøre kundene mer fornøyde? Det å skape forståelse for, forankring av og forpliktelse til gevinstene er hovedelementene i god endringsledelse.

I mindre prosjekter kan prosjektleder også bekle endringsledelsesrollen. Hvis så er tilfelle, vil han eller hun være avhengig av støtte fra prosjekteier og –styret for å håndtere endringsaspektet til det fulle. Det er nemlig slik at prosjekter har en bestemt start- og sluttdato, mens endringsaktiviteter ofte pågår lenge, også etter at prosjektet er avsluttet.

Endringsledelse og prosjektledelse utfyller hverandre

I følge Standard for Change Mangement utgitt av Association of Change Management Professionals (ACMP) er endringsledelse og prosjektledelse to selvstendige disipliner som utfyller hverandre. De leverer ulike resultater og verdi til organisasjonen. Det er viktig at grenseoppgangen mellom de to disiplinene settes tidlig i forkant av prosjektet slik at beslutninger blir tatt og at informasjonen flyter godt. Samtidig må endringsledelse og prosjektledelse knyttes sammen i en helhetlig plan fordi milepæler i et prosjekt ofte utløser endringer.

Ønsker du å lære med om Endringsledelse?

Prosjekter igangsettes vanligvis som et middel for å oppnå endring. Å hjelpe organisasjonen til å takle endring på en god måte krever kunnskap, struktur og riktige verktøy.

På vårt kurs i  Endringsledelse – ACMP  lærer du hvordan du strategisk leder endringen fra plan til gjennomføring, og på den måten øke sannsynligheten for endringens suksess.

Du kan også delta på Dagskurs i Endringsledelse