Faglig

Få svar på de mest stilte spørsmålene om porteføljestyring

Hvis virksomheten ikke er villig til å stoppe dårlige prosjekter kan det bli kostbart. Det blir ofte ressursmangel, dårlig kvalitet og dårlig lønnsomhet. Hvis feil prosjekter får klarsignal til å starte, er det fare for at virksomheten får mange prosjekter som ikke er gode nok, og dette lider de gode prosjektene under.

Her får du svar på 7 relevante spørsmål om porteføljestyring.


1. Hva er en portefølje?

En portefølje, eller mer presist prosjektportefølje som er det vi snakker om, er en samling av alle virksomhetens foreslåtte, besluttede og pågående prosjekter og programmer.

2. Hva er porteføljestyring?

Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og iverksette virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene.

Porteføljestyring er en betegnelse på ulike metoder som benyttes, eller bør benyttes, for utvelgelse og prioritering av virksomhetens prosjekter og programmer. Det er ledelsen i virksomhetene som skal drive porteføljestyringen. Merk at virksomhetens kapasitet til å gjennomføre prosjekter og programmer må ses i sammenheng med virksomhetens øvrige oppgaver som drift, forvaltning og andre linjeoppgaver.

3. Hva er hensikten med porteføljestyring?

Hensikten med porteføljestyring er å sikre at virksomheten tar beslutninger om å innføre de rette endringene i den daglige driften. Slike endringer blir levert gjennom prosjekter og programmer.

Vil du lese mer om hensikten med porteføljestyring, se artikkelen Derfor må virksomheten ha porteføljestyring

4. Hva skjer hvis vi ikke har porteføljestyring?

Hvis virksomheten ikke er villig til å stoppe dårlige prosjekter kan det bli kostbart. Det blir ofte ressursmangel, dårlig kvalitet og dårlig lønnsomhet. Hvis feil prosjekter får klarsignal til å starte, er det fare for at virksomheten får mange prosjekter som ikke er gode nok, og dette lider de gode prosjektene under. Velger virksomheten å satse på prosjekter som ikke følger strategien får de feil prosjekter og uønskede gevinster.

5. Hvem driver med porteføljestyring?

Mange virksomheter satser allerede på porteføljestyring og har oppnådd gode resultater. I offentlig sektor har mange jobbet aktivt med porteføljestyring i flere år. Eksempler er NAV og og Skatteetaten som tidligere har holdt flere innlegg i regi av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), hvor de har delt sine erfaringer med porteføljestyring.

6. Hvordan bør vi gå frem for å implementere porteføljestyring i vår virksomhet?

Her er noen råd til hvordan dere kan gå frem for å implementere porteføljestyring i egen virksomhet:

  • Etabler en samlet oversikt over virksomhetens prosjektportefølje inkl. kost, nytte, fremdrift, usikkerhet
  • Bestem når det enkelte prosjekt i prosjektporteføljen skal leveres. Følg opp status jevnlig inklusiv hvilken grad planlagt gevinst blir oppnådd
  • Bruk faste beslutningspunkter for å avgjøre om prosjektene skal gå videre til neste fase
  • Etabler noen få relevante kriterier for oppstart av nye prosjekter hvor både strategi og endringskapasitet tas hensyn til
  • Gjør det til en fast praksis å bare bevilge penger til det enkelte prosjekt frem til neste beslutningspunkt
  • Revurder prosjektporteføljen ved behov og minst hvert år
  • Start enkelt; unngå å kjøpe verktøy eller utvikle verktøy tidlig i prosessen

7. Hva er MoP® (Management of Portfolios)?

MoP® er et rammeverk basert på beste praksis for hvordan man best kan praktisere porteføljestyring i egen virksomhet. Rammeverket beskriver prosessen, roller og styrende dokumenter for porteføljestyring. Bak sertifiseringen står Axelos, som også står bak sertifiseringer som PRINCE2®, ITIL®4, AgileSHIFT® og MSP®.

Porteføljestyring
© Axelos – Management of Portfolios (MoP)


Ønsker du  å lære mer om porteføljestyring?

Vi arrangerer 3 dagers sertifiseringskurs: MoP® sertifiseringskurs – med norsk kursholder og norsk begrepsapparat

Trenger du hjelp til å utvikle og implementere porteføljestyring i din virksomhet?

Vi har bred erfaring med å hjelpe virksomheter med innføring av porteføljestyring. Vi kan bidra med å designe prosessen, forankre og lage enkle verktøy som kan benyttes i tidligfasen. I tillegg kan vi være rådgivere i utførelsen av porteføljestyring.

   Ring oss –  459 50 300