Prosjektledelse

Hva er SAFe®?

SAFe® vokser i Europa og i verden ellers. Rammeverket og metoden er forholdsvis ny og så dagens lys i 2011, men har blitt mer og mer populært de senere årene. Hvorfor? Jo, fordi det hjelper med typiske utfordringer som stadig flere virksomheter står i: Å skalere smidighet i hele virksomheten. SAFe kan bidra til at man lykkes bedre med planlegging og koordinering i samarbeid og leveranser fra flere parallelle utviklingsinitiativer, med flere smidige utviklingsteam. Det hjelper til å skape mer flyt i prosesser og gjøre smartere prioriteringer løpende. I denne artikkelen blir du litt bedre kjent med SAFe®!

SAFe – et beste praksis rammeverk

SAFe®, forkortelse for Scaled Agile Framework®, er en metode og et beste praksis rammeverk som skal bidra med økt smidighet på tvers i organisasjonen. Det består av verktøy og teknikker som hjelper med å koordinere initiativer på tvers av organisasjonen, mot felles mål og strategi. Man kan si at det fungerer som et slags overbygg for å få alle de ulike aktivitetene til å spille harmonisk sammen. SAFe bidrar til at smidige metoder og tankesett får fotfeste i hele organisasjonen, slik at leveranseteam og støttefunksjoner klarer å samarbeide effektivt og smidig. Rammeverket skal sikre at forretningssidens behov styrer prioritering av leveransene til flere smidige utviklingsteam.

SAFe er basert på beste praksis og bygger på erfaringer fra tusenvis av virksomheter, og har gjennomgått flere revisjoner og forbedringer siden det ble lansert i 2011. Rammeverket ligger åpent tilgjengelig som en kunnskapsdatabase på nett. Siste versjon SAFe 5.1 ble lansert i 2021.

Rammeverket er skalerbart og kan tilpasses ulike virksomheter og forretningsbehov, fra 50-150 deltakere, til store og komplekse oppsett med tusenvis av ressurser. Flere store selskaper har tatt i bruk rammeverket, som Nordea, Porsche, Deutsche Telekom, Nokia m.fl.

Styrket konkurransekraft ved hjelp av SAFe

SAFe benyttes av mange organisasjoner for å håndtere utfordringer i forbindelse med å utvikle og levere  programvare/systemer og samtidig skulle oppnå høyere grad av koordinering og synergi mellom ulike utviklingsinitiativ i organisasjonen.

En typisk problemstilling er at man i tillegg til å styre alle utviklingsinitiatiene på tvers i organisasjonen, samtidig skal oppnå gode og mer effektive samarbeid, og bedre og kjappere leveranser av høy kvalitet. Lykkes man imidlertid med dette, vil man styrke sin konkurranseevne.

Blant organisasjoner som har anvendt SAFe og lykkes, rapporteres det om mer fornøyde medarbeidere, raskere «time-to-market», økt produktivitet og forbedret kvalitet i leveransene.

Anerkjente metoder og konsepter satt i system

SAFe tar utgangspunkt i anerkjent metodikk, blant annet fra Lean, Agile og DevOps, og beste praksis fra moderne utvikling. SAFe legger til grunn at rammeverket utløser “forretningssmidighet” (Business Agility), hvor ikke bare IT/utviklingssiden, men hele virksomheten jobber etter de samme smidige prinsippene. For å oppnå forretningssmidighet må virksomheten søke å etablere noen sentrale evner som vist i figuren under. Disse evnene står helt sentralt i utøvelsen av SAFe.

De syv kjerneevnene for forretningssmidighet 1
Figur 1: De syv kjerneevnene for forretningssmidighet

Forutsigbarhet til leveranser og kapasitet

To spesielt sentrale konsepter i SAFe er kalendertakt og synkronisering.

  • Kalendertakt innebærer at alle teamene har like lange sprintintervaller og går parallelt. Dette forenkler koordinering på tvers mellom teamene. For hver femte sprint gjennomføres et planleggingsinkrement, som er en to-dagers planleggingsseanse for alle team og involverte. Her etableres målsetninger og ambisjoner for leveranser for det kommende inkrementet på fem sprinter (ca ett kvartal).
  • Siden alle involverte forholder seg til samme kalendertakt, blir også synkronisering på tvers av teamene og de involverte enklere, blant annet i forhold til integrasjoner og avhengigheter på tvers av team som utvikler mot samme løsning og/eller forretningsbehov.

Planleggingsinkrementet er et konsept som er unikt med SAFe, og gir forretningssiden bedre forutsigbarhet til når utviklingsteamene kan ta imot nye forretningsbehov, og ikke minst når teamene kan levere det pågående arbeidet.

Siden Lean og Agile er to helt grunnleggende prinsipper i SAFe, vil endringer kunne skje underveis i et utviklingsløp, hvor nye og eksisterende behov sees opp mot forretningens prioriteringer. Forenklet kan man si at forretningen blir vist hva teamene har levert hvert kvartal, og nye behov formidles teamene for den kommende kalenderperioden (inkrementet).

På denne måten vil forretningssiden og utviklingsteamene ha forutsigbarhet i forhold til hvor mye utviklingsarbeid som reelt sett kan realiseres innenfor kalenderperioden, samt at forretningssiden settes i stand til å kunne prioritere eksisterende og nye behov opp mot hverandre.

Brukerbehov står sentralt

SAFe setter kunden i sentrum og bruker bla. Design Thinking som en tilnærming til dette. Kundebegrepet leses som “den som benytter løsningen”, og kan derfor erstattes med en relevant bruker/kunde i organisasjoner der løsningen skal leveres, for eksempel en operatør, beboer, innbygger, pasient mv.

Ikke krav, men målsetninger

Til forskjell fra tradisjonell prosjektmetodikk, planlegges ikke planleggingsinkrementet med definerte leveranser, á la ett sett med krav og milepæler, men med målsetninger. Det er de kryssfunksjonelle teamene som i samråd med forretningen realiserer leveransene med utgangspunkt i forretningens målsetninger gjennom inkrementet.

Utvikler hele løsninger, ikke bare nye funksjoner

Kapasiteten tilgjengelig styres mellom ulike leveranser for et planleggingsinkrement. Figuren under viser hvordan allokeringen av nye behov (blått), basis IT tjenester (rødt) og vedlikehold (lilla) er planlagt fordelt forut for et planleggingsinkrement, for å sikre at systemenes helhet ivaretas.

Eksempel pa hvordan kapasitet styres mellom ulike leveranser for et planleggingsinkrement 1
Figur 2: Eksempel på hvordan kapasitet styres mellom ulike leveranser for et planleggingsinkrement.

Bli med på SAFe kurs

Vi holder kurs i Leading SAFe® i våre lokaler på Skøyen. Dette er det grunnleggende kurset i SAFe som tar for seg bredden i rammeverket og som er et utgangspunkt for mer spesialiserte SAFe kursene. Kurset gir en god introduksjon til rammeverket og metoden.

I kurset lærer du hvordan du kan bruke SAFe®-rammeverket til å bygge og tilrettelegge for økt forretningsmessig smidighet, bedre flyt og felles mål. Gjennom kurset vil prinsipper fra Lean og Smidig produktutvikling gjennomgås og settes i sammenheng med SAFe®-rammeverket, som blant annet inkluderer:

  • Hvordan øke produktivitet, kvalitet og leveransetakt i utviklingsorganisasjoner
  • Hvordan øke ansattes engasjement i utviklingsaktiviteter
  • Hvordan etablere team-/teknisk smidighet og organisere rundt verdiflyt
  • Hvordan koordinere utviklingsarbeid rundt forretningsmål
  • Hvordan bidra som deltaker i ulike SAFe®-arrangementer, som PI Planning
  • Hvordan introdusere og etterleve et kundesentrisk tankesett

Les mer om kurset her – neste kurs 27.-28.mars 2023