PRINCE2

PRINCE2 Agile® – ikke kun for IT-prosjekter

PRINCE2 Agile® er en prosjektledelsesmetode som passer for alle typer prosjekter. Metoden forener PRINCE2® sitt velrennomerte fokus på eierstyring av prosjektet og prosjektledelse med agiles fleksibilitet og ekspertise på produktleveranser. Resultatet er en integrert metode som balanserer smidighet og struktur.

Hva er agile og hvor kommer det fra?

Begrepet ‘agile’ ble skapt i 2001 (www.agilemanifesto.org) og representerer et sett av arbeidsmetoder som danner et alternativ til den tradisjonelle fossefalls-metoden. Agile kommer opprinnelig fra IT-verden der dets hensikt i utgangspunktet var å tilby arbeidsmetoder som var bedre egnet til programvareutvikling. Etterhvert som agile har vist seg å fungere godt har disse måtene å jobbe på blitt adoptert av andre bransjer. «Scrum», «Kanban» og «Lean Startup» er tre eksempler på anerkjente agile metoder.

Kort fortalt er agile et samlebegrep for arbeidsmetoder som kjennetegnes av iterative og inkrementelle prosesser. Et eksempel er gjentakende tidsbegrensede arbeidsøkter som kalles «timebox» eller «sprint». Hver timebox/sprint inneholder en liste med oppgaver som skal utføres i løpet av tidsperioden. Et annet eksempel er «Kanban board», som er en visuell fremstilling av arbeidsflyten i den tidsbegrensede arbeidsøkten.

Hva er PRINCE2® og hvor kommer det fra?

PRINCE2® er en internasjonal anerkjent «beste praksis» for prosjektledelse. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og har – på like linje med agile – sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Den er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet. Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig.

PRINCE2® inneholder:

  • 7 prinsipper
  • 7 prosesser
  • 7 temaer
  • Hvordan PRINCE2®-metoden tilpasses prosjektmiljøet

PRINCE2 Agile® – det beste fra to verdener

PRINCE2 Agile® er en sammensmelting av PRINCE2® og agile arbeidsmetoder som kombinerer det beste fra to verdener for å skape en moderne og effektiv prosjektledelsesmetode. PRINCE2® tilbyr struktur og kontroll som gir oversikt og trygghet i prosjekthverdagen, mens agile metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup tilfører et fleksibelt og dynamisk fokus på produktleveranser som blant annet benytter myndiggjøring av prosjektdeltakerne.

Her er fire grunner til at PRINCE2 Agile® er en gunstig prosjektledelsesmetode:

1. Kontinuerlig forretningsmessig forankring

Ethvert prosjekt må være forankret i en business case – også kalt prosjektbegrunnelse – som bekrefter at prosjektet er ønskelig, levedyktig og oppnåelig. Med dette prinsippet viderefører PRINCE2 Agile® en av grunnpilarene i PRINCE2®. Business casen driver prosjektet ved å forklare verdien som prosjektet skal tilføre.

PRINCE2 Agile® vektlegger at business casen må være fleksibelt utformet basert på antakelsen om at det som skal leveres sannsynligvis vil måtte endres noe for å maksimere realiseringen av forventede gevinster. Slik evner business casen å være tilstrekkelig beskrivende til å skissere det store bildet i prosjektet, samtidig som det er tilstrekkelig romslig til at det tillater endringer i produktleveranser.

2. Omfavner endring

PRINCE2 Agile® erkjenner at endring er uunngåelig. Hyppige endringer i kundebestillinger, økende teknologisk utvikling og stadige politiske omveltninger er tegn i tiden på at hverken verden eller tiden står stille. En av styrkene til PRINCE2 Agile® er evnen til å tilpasse seg korte planleggingshorisonter, noe som gjør prosjektet bedre rustet til å levere de rette produktene. Dette gir rom for at nye ideer, ny teknologi og endrede forutsetninger kan brukes fordelaktig i stedet for å bli kjepper i hjulene for prosjektet.

3. Iterativ og inkrementell produktlevering

Iterativ (gjentakende) og inkrementell (gradvis) produktlevering sørger for tidlige og regelmessige leveranser. Dermed kan kunden raskt ta produktene i bruk, vurdere disse og gi tilbakemelding. Slik etableres en feedback loop som gjør kontinuerlige justeringer mulig. Tidlig bruk av produkter betyr tidlig Return on Investment (ROI).

Iterative og inkrementelle prosesser er essensielle bestanddeler av PRINCE2 Agile®, og eksempler på disse er «timebox/sprint», «daily standup» og «retrospectives». Over tid blir effekten av slike prosesser at teammedlemmene samarbeider bedre, styrker sine evner til tidsestimering for utførelse av arbeidspakker, samt øker sin forståelse for koblingen mellom de enkelte produkt og prosjektet i sin helhet.

4. Kundeinvolvering i alle faser

I motsetning til fossefalls-metoden for prosjektstyring – der kunden kun involveres ved prosjektets begynnelse og slutt – vektlegger PRINCE2 Agile® kundeinvolvering i alle faser. Dette gir kunden mulighet til å komme med regelmessige tilbakemeldinger på utviklingen av prosjektets produkter, noe som øker sannsynligheten for at prosjektet tilfredsstiller kundens ønsker.

To fordeler ved kontinuerlig kundeinvolvering er:

  • færre misforståelser og at de som forekommer kan oppdages tidligere
  • mulighet til å gi kunden forbedringsforslag som kunden ikke selv oppdager

Summen av disse kan spare prosjektet for både tid og penger.

Olje og vann eller hånd i hanske?

Snarere enn en kollisjon mellom to uforenlige metoder utgjør PRINCE2 Agile® en tidsaktuell og tilpasningsdyktig prosjektledelsesmetode. Med sin solide forankring i prosjekter fra ulike bransjer danner PRINCE2 Agile® en metode som hjelper deg med både ledelse og leveranse. Med denne metoden lærer du verktøy for bedre håndtering av endringer i prosjektets forutsetninger og krav, du blir mer konsekvent i oppnåelse av tidsfrister så vel som at du øker interessentenes tiltro til prosjektet.

PRINCE2 Agile® er en «beste praksis» prosjektledelsesmetode for å navigere i et landskap der kortere tidshorisonter utfordrer langsiktig planlegging.

Lyst til å lære mer?

Klasseromskurs – sertifiseringskurs i PRINCE2 Agile® Foundation

E-læringskurs – PRINCE2 Agile® Foundation sertifiering (engelsk)

Klasseromskurs – sertifiseringskurs i PRINCE2 Agile® Practitioner

Les også: 13 spørsmål og svar om PRINCE2® Agile

PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.