PRINCE2

Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® en strukturert prosjektledelsesmetode basert på erfaringer fra tusenvis av prosjekter. PRINCE2® er i dag ansett som den ledende prosjektmetoden i markedet. PRINCE2® kan skreddersys og tilpasses alle typer prosjekter. Og best av alt, den er enkel å lære!

I denne artikkelen får du et innblikk i PRINCE2® som prosjektmetode.

Har du råd til å la være?

Verden er i endring. Omgivelsene endrer seg hele tiden; teknologisk, forretningsmessig samt måten vi mennesker omgås hverandre. For alle virksomheter er det avgjørende å tilpasse seg endringene så raskt som mulig, og det beste middelet virksomheten har til å introdusere eller innføre endringer er prosjekter. Virksomhetsledelsen må derfor fokusere på å finne den rette balansen mellom daglig drift og endringer i den samme driften.

Alle prosjekter du har jobbet i har hatt mye på spill. Tidsfrister skal nås, løsninger må finnes, budsjettet skal overholdes og teamet skal fungere. Det er her PRINCE2® kommer inn. PRINCE2® egner seg uansett hvilken bransje din virksomhet opererer innenfor, enten det er offentlig eller privat. Dere vil tjene på å bruke beste praksis gjennom PRINCE2®. Så spørsmålet er: Kan du ta deg råd til å ikke ta i bruk alle fordelene PRINCE2® gir deg?

Gevinster ved å ta i bruk PRINCE2®

PRINCE2® er adoptert av tusenvis av prosjektledere verden over, og er i dag den mest brukte prosjektledelsestilnærmingen ifølge AXELOS. PRINCE2® eies av AXELOS, en britisk organisasjon (initiert av den britiske regjeringen) som ble etablert i 2013 for å lede, utvikle og forvalte en global beste praksis portefølje innen prosjektfaget.

 • Totalt finnes det over 1 million som praktiserer PRINCE2®
  – fordelt på er enn 150 land og 19 forskjellige språk
 • I 2014 ble det tatt en PRINCE2®- sertifiseringseksamen hvert 3,5 minutt

Noe av grunnen til at PRINCE2® er så populær finner vi blant annet i gevinstene virksomheter og individer oppnår ved å bruke metoden:

Gevinster PRINCE2
PRINCE2® bidrar med følgende:PRINCE2 BIDRAG

Utviklingen av PRINCE2 fra den spede oppstart frem til i dag

Historisk sett kan ikke offentlig sektor skryte av å ha levert prosjekter på tid, kost og omfang med den riktige kvalitet. PRINCE2® er en anerkjent metode som bidrar til å rette på dette.

I Storbritannia ble metodene PROMPTII, PRINCE og PRINCE2® introdusert for å ta tak i de felles årsakene til at prosjekter feiler

PROMPTII står for «Project Resource Organisation Management and Planning Techniques», og er en prosjektledelsesmetode som ble utviklet av Simpact Systems Limited i 1975. Den var et svar på alle dataprosjekter som gikk langt over estimert tid og kost, ofte dobbelt, trippelt eller ti ganger over de originale estimatene. PROMPTII ble laget som et forsøk på å sette ned sentrale retningslinjer for hvordan fasene i prosjekter kan følge hverandre. I 1979 adopterte regjeringen i Storbritannia, gjennom Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA), metoden og den ble forløperen til utviklingen av PRINCE ti år senere.

I 1989 publiserte CCTA PRINCE, «Projects in Controlled Environments», og denne ble standarden for alle informasjonssystem-prosjekter i Storbritannia

Metoden fikk etter hvert et rykte på seg for å være uhåndterlig, for rigid og kun aktuell for større prosjekter. Dette førte til en revisjon av metoden i 1996. De fleste bedriftene som brukte PRINCE tilpasset nemlig metoden til sitt eget kommersielle miljø og tok kun i bruk de delene av metoden som fungerte for dem. Oppdatering viste seg å være nødvendig, og navnet ble til PRINCE2® for å vise at metodeverket var oppdatert.

Opprinnelig var prosjektmetoden utviklet for informasjonssystemer og informasjonsteknologi-prosjekter med to sentrale mål: Å kutte kostnader og få ned tidsoverskridelser

Dagens PRINCE2® sikter mot å gi prosjektledere et godt sett av verktøy for å kunne levere prosjekter på tid, kost og med den riktige kvaliteten. Samtidig ble PRINCE2® laget mer generisk slik at den kunne anvendes på alle typer prosjekter.

I 2002 og  2005 ble PRINCE2® oppdatert på nytt i samarbeid med et internasjonalt brukermiljø

Etter stadige forespørsler fra brukere om å gjøre metoden enda enklere og lettere å tilpasse sin virksomhet, ble en større revisjon av metoden gjennomført i 2009. Den oppdaterte versjonen hadde syv prinsipper, som ikke var med i de tidligere versjonene. De 7 prinsippene er sentrale for å sikre suksess i prosjekter. Disse kan du lese om lenger ned.

PRINCE2® 2017 (6th edition)

En ny og oppdatert versjon av PRINCE2® ble lansert i mai 2017.  Den nye versjonen er utviklet i tett samarbeid med erfarne prosjektledere fra et bredt utvalg av prosjekter, bransjer og ulike prosjektmiljøer globalt.

En ny og oppdatert versjon av metoden underbygger prinsippet om at PRINCE2® skal være en beste praksis prosjektmetode basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra profesjonelle utøvere og miljøer som praktiserer metoden. Tiden var moden for å oppdatere metoden i tråd med utviklingen i markedet. Den nye versjonen er en gjennomarbeidet forbedring som er tro mot det overordnede målet om at PRINCE2® skal tilrettelegge for prosjektsuksess i din organisasjon eller ditt prosjekt.

Den nye versjonen  har et tydeligere fokus på tilpasning av prosjektmetoden og skreddersøm av PRINCE2® til bedrifter og prosjektmiljøer med mer praktisk vinkling. I første omgang oppdaterte Axelos kun den engelske versjonen av PRINCE2®-manualen, samt tilhørende Foundation- og Practitioner-eksamener. Den norske versjonen av manualen og eksamener kom først i 2019.

Her kan du lese mer om 2017 oppdateringen av metoden.

Om PRINCE2® metoden

PRINCE2® står for «PRojects IN a Controlled Environment», som på norsk oversettes til: «Prosjekter i kontrollerte miljøer». I denne prosjektmetoden defineres prosjekter som «en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt business case».

PRINCE2® har mange fordeler. Her følger en oppsummering av hovedfordelene ved å bruke metoden:
 • Etablert og utprøvd beste praksis for prosjektledelse og eierstyring
 • Kan brukes på alle typer prosjekt
 • Bredt anerkjent og forstått, gir et felles språk til alle prosjektdeltakere
 • Sørger for eksplisitt anerkjennelse av prosjektansvar
 • Produktfokus klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, til/fra hvem
 • Basert på avviksledelse som gir (kostnads)effektiv bruk av ledertid
 • Sikrer fokus på prosjektets levedyktighet i henhold til målene i business casen
 • Definerer en grundig og kostnadseffektiv rapportstruktur

 

Innholdstilbud P2 e læring banner 1

7 temaer, 7 prinsipper og 7 prosesser som må tilpasses prosjektomgivelsene    

PRINCE2® ser på prosjektledelse som et fag hvor følgende fire elementer må være integrert:

 • 7 temaer: Temaene beskriver de ulike sidene av prosjektmetoden som må følges opp kontinuerlig og parallelt gjennom hele prosjektet. De 7 temaene er følgende: business case, organisasjon, kvalitet, planer, usikkerhet, endring, fremdrift.
 • 7 prinsipper: Prinsippene er de styrende forpliktelsene. Prinsippene utgjør god praksis og bestemmer om prosjektet virkelig styres etter PRINCE2®. Alle 7 prinsipper må være tatt i bruk for at det skal være et PRINCE2®-prosjekt. De 7 prinsippene er følgende: kontinuerlig forretningsmessig forankring, lære fra erfaring, definerte roller og ansvar, styre i faser, avviksledelse, fokus på prosjektets produkter, tilpasset prosjekt.
 • 7 prosesser: Prosessene beskriver en trinnvis progresjon gjennom prosjektet fra oppstart til avslutning. De 7 prosessene er følgende: oppstart av prosjektet, eierstyring av prosjektet, initiere et prosjekt, kontrollere en fase, styre produktleveranser, lede en faseovergang, avslutte et prosjekt.
 • Tilpasse PRINCE2® til prosjektomgivelsene:
  Tilpasning til prosjektomgivelsene betyr å bruke metoden slik den fungerer best for deg. PRINCE2® har et fleksibelt rammeverk som enkelt kan tilpasses alle prosjekter.

Alle prosjektledere som vier sin fulle oppmerksomhet til de 7 temaene i PRINCE2® vil fylle rollen på en profesjonell måte. Likevel må du være klar over at styrken i PRINCE2®-metoden ligger i hvordan disse temaene blir integrert, og hvilke effekter som oppnås ved bruken av hvert tema. De er nøye konstruert for å passe sammen på en effektiv måte. Alle temaene må brukes i et prosjekt, samtidig som de kan tilpasses hvert enkelt prosjekt.

De 7 temaene i PRINCE2® svarer på ulike spørsmål vi har om prosjektet

 1. Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet? BUSINESS CASEN behandler hvordan ideen som anses å ha en potensiell verdi for organisasjonen utvikles til et bærekraftig investeringsforlag, og hvordan prosjektledelsen bør holde fokus på dette gjennom hele prosjektet.
 2. Hvem er i prosjektet? ORGANISASJON beskriver rollene og ansvarsområdene i prosjektet. Samtidig som de forklarer hva det midlertidige prosjektledelsesteamet trenger for å lede prosjektet på en effektiv måte.
 3. Hva gjøres i prosjektet? KVALITET forklarer hvordan alle i prosjektet skal forstå kvaliteten på produktene som skal leveres, og hvordan prosjektledelsen sikrer at kvalitetskravene oppnås.
 4. Hvordan? Hvor mye? Når? I PRINCE2® drives prosjektet med flere godkjente planer. PLANER er tett integrert med kvalitetstemaet og beskriver hvilke trinn som skal følges for å utvikle de riktige planene og levere riktig kvalitet. Planene brukes også til kommunikasjon og kontroll gjennom hele prosjektet.
 5. Hva om? Prosjekter har typisk høyere usikkerhet enn stabile driftsaktiviteter. USIKKERHET handler om hvordan prosjektledelsen håndterer usikkerhetene i planene og i prosjektets omgivelser.
 6. Hva er innvirkningen? ENDRING beskriver hvordan prosjektledelsen bør vurdere og handle i saker som potensielt kan ha en innvirkning på de grunnleggende sidene av prosjektet. Dette kan være generelle problemer og utfordringer, endringsanmodninger eller avvik fra spesifikasjon.
 7. Hvor er vi nå? Hvor skal vi? Skal vi fortsette? Prosjektets kontinuerlige gyldighet er viktig. FREMDRIFT forklarer beslutningsprosessen for å godkjenne planer, overvåkingen av ytelse, og hva som gjøres når ting ikke går som planlagt. Fremdriftstemaet bestemmer om prosjektet skal fortsette og hvordan.

De 7 prinsippene som må tas i bruk for at det skal være et PRINCE2®-prosjekt

Prinsippene som PRINCE2® er basert på stammer fra erfaringer gjort i både gode og dårlige prosjekter. De gir et rammeverk med god praksis for de som er involvert i et prosjekt. Prinsippene kan ses på som «kjørereglene» i prosjektet som alle må følge. For at det skal være et ordentlig PRINCE2® prosjekt må de 7 prinsippene følges. På den måten sikrer du at prosjektet blir vellykket

Forstå hvert prinsipp i PRINCE2®:
 1. Et PRINCE2®-prosjekt skal ha kontinuerlig forretningsmessig forankring. Det skal finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid. Prosjektbegrunnelsen skal være dokumentert og godkjent.
 2. PRINCE2®-prosjektteamet må lære fra tidligere erfaringer. Lærdom gjort tidligere skal oppsøkes, nedtegnes og benyttes gjennom hele prosjektets levetid. Læringen som skjer i det pågående prosjektet må også nedtegnes for å sikre kontinuerlig læring.
 3. Et PRINCE2®-prosjekt har definerte og avtalte roller og ansvar innenfor en organisasjonsstruktur. Det er viktig at forretnings-, bruker- og leverandørinteressentene engasjeres og kan identifiseres i prosjektet.
 4. Et PRINCE2®-prosjekt styres i faser. Det vil si at det starter opp, planlegges, overvåkes og kontrolleres på en fase-for-fase basis. Ved avslutningen av hver fase må prosjektets status vurderes. Det må sikres at prosjektet har livets rett, og en avgjørelse må tas om man skal fortsette eller stanse prosjektet.
 5. Et PRINCE2®-prosjekt har definerte toleranser for hvert prosjektmål. PRINCE2® legger opp til eierstyring gjennom å definere et klart ansvar for å styre, lede og levere prosjektet på ulike ledelsesnivåer. Toleranser settes innen områdene: tid, kost, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinst. Brytes toleransegrensene må neste ledelsesnivå involveres. På den måten sikres det at beslutninger tas på riktig nivå i organisasjonen. En slik «avviksledelse» gir en svært effektiv bruk av lederens tid.
 6. Et PRINCE2®-prosjekt fokuserer på definisjon og leveranse av produkter, og da med spesiell fokus på produktenes kvalitetskrav. Et vellykket prosjekt er leveranseorientert, ikke aktivitetsorientert. Et leveranseorientert prosjekt beskriver prosjektets produkter før det fokuserer på aktivitetene som skal til for å produsere dem.
 7. PRINCE2® tilpasses prosjektets omgivelser. PRINCE2® er en universell prosjektledelsesmetode som kan brukes uansett prosjektets type, organisasjon, geografi eller kultur. Ved å tilpasse PRINCE2® ønsker vi å unngå «robotmessig» prosjektledelse som følger metoden slavisk, og samtidig ønsker vi å unngå «heroisk» prosjektledelse som ikke følger metoden i det hele tatt. Videre må metodeverket ta hensyn til prosjektets kompleksitet, størrelse, viktighet og usikkerhet.


«PRINCE2®-reisen»- 7 prosesser fra oppstart til avslutning

PRINCE2® har en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. Prosessene i PRINCE2® beskriver de ulike stegene i prosjektets livssyklus, fra oppstart til avslutning av prosjektet. Hver prosess har sjekklister med anbefalte aktiviteter, produkter og relaterte ansvarsområder. Samlet gir de syv prosessene et sett med aktiviteter som kreves for å styre, lede og levere et prosjekt på en vellykket måte.

PRINCE2 FIGUR
 1. Oppstart av prosjektet
  I denne prosessen sikres det at forutsetningene for å initiere et prosjekt er på plass. Her må prosjektstyret svare på spørsmålet: Har vi et levedyktig og lønnsomt prosjekt? Ingenting bør gjøres i et prosjekt før denne grunnleggende informasjon er på plass. Noe informasjon trengs for å kunne ta fornuftige beslutninger. Er iverksettelse av prosjektet definert? Er sentrale roller bemannet og ansvar allokert? I tillegg skal et minimumsgrunnlag for planlegging av prosjektet være tilgjengelig som beslutningsunderlag. «Oppstart av prosjektet» handler like mye om å forhindre at dårlig funderte prosjekter startes opp, som det handler om å godkjenne prosjekter med livets rett. Kort sagt er målet med denne prosessen å gjøre så lite som mulig før man beslutter om det er verdt å investere i planleggingen av prosjektet.
 2. Eierstyring av prosjektet
  Denne prosessen gjør prosjektstyret i stand til å ta ansvar for at prosjektet blir en suksess gjennom å ta de viktige avgjørelsene, utøve kontroll og samtidig delegere ansvar for den daglige ledelsen av prosjektet til prosjektleder. Prosjektstyret opererer i henhold til prinsippet om avviksledelse. Prosjektleder vil altså informere prosjektstyret om når toleransegrensene brytes.
 3. Initiere et prosjekt
  Her etableres et robust grunnlag for prosjektet. Målet med prosessen er å legge grunnlaget for å oppnå et vellykket prosjekt. Det betyr at organisasjonen må forstå arbeidet som må gjøres for å levere prosjektets produkter før den forplikter seg til en betydelig investering. De involverte må være klar over hva prosjektet har tenkt til å oppnå, hvorfor det er nødvendig, hvilket ansvar de har og hvordan resultatet skal nås.
 4. Kontrollere en fase
  I denne prosessen er det gjennomføring som står i fokus. Her beskrives arbeidet som prosjektleder må gjøre for å styre de daglige aktivitetene i en fase. Prosjektleder delegerer arbeid som skal gjøres, overvåker arbeidet, rapporterer fremdrift, håndterer endringer, samt iverksetter korrigerende tiltak slik at fasen holdes innenfor toleransene. Prosjektets endelige suksess avhenger i stor grad av den daglige kontrollen prosjektleder klarer å utøve! Prosessen kontrollere en fase har prosjektlederens perspektiv.
 5. Styre produktleveranser
  Denne prosessen inntar teamlederens perspektiv. Formålet er å skape en forbindelse mellom teamleder og prosjektleder. Arbeidet som teamleder leverer må kontrolleres. Denne prosessen definerer formelle krav om aksept, utførelse og leveranse av prosjektarbeid som både teamleder og prosjektleder mener er gode løsninger.
 6. Lede en faseovergang
  Her handler det om å gi prosjektstyret tilstrekkelig informasjon slik at de kan ta gode beslutninger. Prosjektstyret skal evaluere suksessen av den aktuelle fasen, godkjenne det neste som skal gjøres, akseptere usikkerhetssituasjonen, og bekrefte kontinuerlig forretningsmessig forankring. En forutsetning her er at prosjektet er delt opp i faser slik som PRINCE2-metoden instruerer. Spørsmålet som stilles på slutten av hver fase er: Skal vi gå videre, stoppe opp litt og undersøke mer, eller skal vi terminere prosjektet? En avgjørelse fra prosjektstyret om å ikke gå videre er i utgangspunktet ikke en fiasko. Men å ikke gi god nok informasjon til prosjektstyret slik at de tar en avgjørelse på dårlig grunnlag, det er en fiasko.
 7. Avslutte prosjektet
  Denne siste prosessen gir oss et fast punkt der alle prosjektets produkter bekreftes akseptert. Her vurderer man om målene i prosjektet er oppnådd, eller at godkjente endringer til målene har blitt oppnådd, eller at prosjektet ikke har mer å bidra med. Selv vellykkede organisasjoner kan høste verdifull læring fra sine erfaringer i prosjekter, uansett hva som ble prosjektets utfall. Derfor bør alle vurdere sine prosjekter for å kunne vurdere hvor vellykket eller mislykket prosjektet har vært.

 Metoden må tilpasses prosjektomgivelsene

For å få maksimal gevinst av prosjektmetoden må den tilpasses prosjektomgivelsene slik at den fungerer optimalt. PRINCE2® er laget slik at det kan brukes i alle prosjekter uansett størrelse, type organisering, geografi og kultur.

prosjektledelse

PRINCE2® lykkes med dette ved å isolere styringsdelen – altså selve prosjektledelsesoppgavene i prosjektarbeidet – fra spesialistarbeidet. Spesialistoppgavene vil alltid variere avhengig av prosjekt. Det kan eksempelvis være bygg, eiendomsforvaltning, IT, utdanning, forskning, offentlig forvaltning med mer. Spesialistdelen, samme hva slags prosjekt det er, kan lett integreres med PRINCE2® og gir da et meget godt rammeverk for prosjektarbeidet.

4 kjente PRINCE2®-sertifiseringer

Vi tør påstå at PRINCE2® Foundation og PRINCE2 Agile® Foundation er blant de mest kjente prosjektleder-sertifiseringene i Norge per dags dato. Disse sertifiseringene er høyaktuelle for prosjektmedarbeidere, prosjekteiere, samt andre fagpersoner som jobber prosjektrelatert innen design, utvikling og leveranser av prosjekter.

Holte Academy er godkjent treningsorganisasjon for PRINCE2® og PRINCE2 Agile®.

1 – PRINCE2® FOUNDATION

Målet med PRINCE2® Foundation-eksamen er å få bekreftet at du har nok kunnskap og forståelse av PRINCE2®-metoden til å jobbe effektivt med, eller som en del av, et prosjektledelsesteam i et PRINCE2®-miljø.

Denne sertifiseringen har ingen krav til forkunnskaper. Du går på et tredagers kurs, der siste timen (60 minutter) på tredje kursdag brukes til å avlegge sertifiseringseksamen. Eksamen består av multiple choice-spørsmål. Du skal svare på 60 spørsmål. For å få bestått må du klare minst 55% av spørsmålene, det vil si minst 33 riktige svar.

Les om vårt PRINCE2® Foundation-sertifiseringskurs


2 – PRINCE2® PRACTITIONER

Målet med PRINCE2® Practitioner er å få bekreftet om kandidaten har tilegnet seg nok forståelse av hvordan PRINCE2-metoden kan brukes og tilpasses til et gitt scenario. En Practitioner-kandidat skal kunne, med litt veiledning, utøve PRINCE2® på et realistisk prosjekt, men kanskje ikke godt nok på alle områder. Individuell prosjektledelseskompetanse, kompleksiteten i prosjektet og støtten for bruk av PRINCE2® i prosjektomgivelsene vil alle være faktorer som påvirker hva en «Practitioner» kan oppnå.

Denne sertifiseringen stiller krav til forkunnskaper. For å få lov til å ta PRINCE2® Practitioner-eksamen må du bevise at du har bestått én av følgende sertifiseringer: PRINCE2® Foundation (gjelder kun sertifiseringer oppnådd etter 1. januar 2009), Project Management Professional (PMP®), Certified Associate in Project Management (CAPM®), IPMA Level A® (Certified Projects Director), IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager), IPMA Level C® (Certified Project Manager) eller IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

Eksamen varer i 2 timer og 30 minutter. På eksamen kan du kun bruke papirversjonen av pensumboken «Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition». Eksamen består av 68 spørsmål, hvorav minst 38 spørsmål (ca. 55%) må besvares riktig for å bestå.

Merk at det er vedlikeholdskrav til PRINCE2® Practitioner-sertifiseringen. Sertifiseringen utløper tre år etter at du tok eksamen. For å vedlikeholde sertifiseringen må du enten ta eksamen på nytt innen utløpsdato, eller samle inn nok CPD-poeng (20 per år, totalt 60 på tre år). Du kan lese mer om PRINCE2® Practitioner her.

Les om vårt PRINCE2® Practitioner-sertifiseringskurs 

(PRINCE2® Professional-sertifiseringen er nivået over PRINCE2® Practitioner. I 2017 valgte AXELOS å pensjonere PRINCE2® Professional-sertifiseringen, noe som betyr at det ikke lenger er mulig å ta den. For de som allerede har bestått PRINCE2® Professional-eksamen vil sertifiseringen fortsatt være gyldig).

3 – PRINCE2 AGILE® Foundation

Det finnes to PRINCE2 Agile®-sertifiseringer: PRINCE2 Agile® Foundation og PRINCE2 Agile® Practitioner. PRINCE2 Agile®-sertifiseringene er rettet mot alle individer og organisasjoner involvert i leveranser og støtte av prosjekter, produkter og programmer.

PRINCE2 Agile® er perfekt for deg som ønsker å blande PRINCE2®-tankegodset med smidige metoder. Sertifiseringen er særlig egnet for prosjekter som har lyst til å utøve prinsippene fra PRINCE2® i kombinasjon med fleksibiliteten og ansvaret i agile konsepter som Scrum og Kanban.

PRINCE2 Agile® Foundation gir deg de nødvendige teknikkene og kunnskapen som trengs for å mestre dette.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å ta PRINCE2 Agile® Foundation. Eksamen varer i én time (60 minutter) og består av 50 multiple choice-spørsmål hvorav du må ha 55% riktige svar for å bestå. Det er ikke tillatt med hjelpemidler på eksamen.

Les mer om vårt PRINCE2 Agile® Foundation-sertifiseringskurs

4 – PRINCE2 AGILE® Practitioner

PRINCE2 Agile® Practitioner bygger videre på PRINCE2 Agile® Foundation ved å gå i dybden på praktiseringen av agile metoder gjennom realistiske eksempler innen prosjektledelse. Her er det større fokus på praktisk anvendelse av de ferdigheter og kunnskaper du allerede besitter.

Denne sertifiseringen stiller krav til forkunnskaper. For å få lov til å ta PRINCE2 Agile® Practitioner må du bevise at du har bestått én av følgende sertifiseringer: PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Foundation, Project Management Professional (PMP®), Certified Associate in Project Management (CAPM®), IPMA Level A,B,C eller D® (Certified Projects Director).

Eksamen består av 50 spørsmål hvorav du må ha minst 30 korrekte svar (60%) for å bestå. Totalt har du 2,5 timer (150 minutter) på å gjennomføre eksamen. Dette er en såkalt åpen bok eksamen, det vil si at du kan benytte PRINCE2 Agile®-manualen på selve eksamen.

PRINCE2 Agile® Practitioner-sertifiseringen utløper etter 3 år. For å opprettholde din status som sertifisert kan du enten ta PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen på nytt før utløpsdatoen eller samle inn CPD-poeng. Du kan lese mer om PRINCE2 Agile® Practitioner her.

Vi håper at artikkelen ga deg nyttig informasjon om PRINCE2®.
Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan også melde deg direkte på kurs her:

Vi gjennomfører også bedriftsinterne kurs.

Les også: Hva er forskjellen på PRINCE2®- og PMP®-sertifiseringene?

Ønsker du en grunnleggende intro til prosjektfaget? Les: «En introduksjon til prosjektfaget»

Innholdstilbud P2 e læring banner 1

PRINCE2 ATO logo

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.