scrum

Scrum versus andre metodikker

Effektiv prosjektledelse kan bety forskjellen mellom suksess og fiasko. For å hjelpe deg å navigere i landskapet av ulike metodikker, utforsker vi her Scrum-metodikken og sammenligner den med andre kjente metoder som Kanban, PRINCE2®, og tradisjonelle agile metoder. 

Forstå Scrum 

Scrum er et rammeverk innenfor agile prosjektledelse som fokuserer på iterativ (gjentakende) og inkrementell (trinnvis) utvikling. Opprinnelig utviklet for programvareutvikling, men har blitt populært i en rekke bransjer på grunn av sin fleksibilitet og fokus på kontinuerlig forbedring. Scrum består av roller, hendelser og artefakter som alle bidrar til å strukturere og effektivisere arbeidsprosessen. 

Scrum ble introdusert av Jeff Sutherland og Ken Schwaber tidlig på 1990-tallet, som en reaksjon på de rigide rammene som preget tradisjonell prosjektledelse. Ved å fremheve samarbeid, ansvar og kontinuerlig forbedring, har Scrum blitt et verktøy som kan hjelpe team med å levere bedre i prosjekter.

Se også denne artikkelen: Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Hovedkomponentene i Scrum 

Roller 

Scrum har tre hovedroller: Scrum Master, Product Owner (Produkteier) og utviklingsteamet. Scrum Master fungerer som en fasilitator, hjelper teamet med å følge Scrum-prinsippene og fjerner hindringer som kan oppstå. Product Owner håndterer produktets visjon, prioriterer oppgaver basert på verdi og behov, mens utviklingsteamet utfører selve arbeidet. 

Les mer om de ulike rollene i et Scrum-prosjekt

Hendelser 

De viktigste hendelsene i Scrum inkluderer Sprint Planning, Daily Scrum meetings, Sprint Review og Sprint Retrospective. Sprint Planning er et møte der teamet planlegger arbeidet for den kommende sprinten (en tidsboks på vanligvis 1-4 uker). Daily Scrum Meetings er korte, daglige møter hvor teamet diskuterer fremdrift og eventuelle hindringer. Sprint Review er en gjennomgang av hva som er oppnådd i sprinten, mens Sprint Retrospective er en refleksjon over prosessen og hvordan den kan forbedres. 

Artefakter 

Artefaktene (dokumentasjon for å beskrive arbeidet i prosjektet) i Scrum er Product Backlog, Sprint Backlog og Product Increment. Product Backlog er en liste over alt arbeidet som skal gjøres på produktet. Sprint Backlog er en liste over oppgaver som teamet har forpliktet seg til å fullføre i en sprint. Product Increment er det samlede resultatet av alle fullførte oppgaver i sprinten. 

Fordeler og ulemper med Scrum 

Fordeler: 

  • Fleksibilitet: Scrum tillater raske tilpasninger basert på tilbakemeldinger. 
  • Transparens: Regelmessige møter og klare artefakter sørger for høy grad av synlighet i prosjektet. 
  • Kontinuerlig forbedring: Sprint Retrospectives gir teamet mulighet til å forbedre prosesser kontinuerlig. 

Ulemper: 

  • Krevende for nybegynnere: Scrum kan være vanskelig å implementere uten riktig erfaring og opplæring. 
  • Avhengighet av teamets selvdisiplin: Å lykkes med Scrum forutsetter høy grad av selvdisiplin og engasjement fra teammedlemmene. 
  • Risiko for overplanlegging: Uten riktig balanse kan teamet bruke for mye tid på planlegging og for lite på utføring. 

Scrum sammenlignet med andre metodikker 

Scrum verus Kanban

Scrum og Kanban er begge metoder innenfor agil prosjektstyring, eller smidig prosjektstyring, som er begrepet vi ofte bruker. Mens Scrum er strukturert rundt faste tidsbokser (sprinter), er Kanban – også en smidig metodikk, mer flytbasert og fokuserer på kontinuerlig leveranse. Kanban tillater mer fleksibilitet i oppgavetildeling og prioritering, mens Scrum krever mer strukturerte roller og møter.

I denne artikkelen får du bedre innsikt i Kanban: Hva er Kanban og hvordan fungerer det? 

Scrum versus PRINCE2® 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosessorientert metodikk som er mye mer detaljert og formalisert sammenlignet med Scrum. PRINCE2 er ofte brukt til å styre større, mer komplekse prosjekter som krever dokumentasjon og kontroll. Men PRINCE2 er samtidig også et fleksibelt prosjektrammeverk, som kan tilpasses ulike prosjekter, små og store, og på tvers av bransjer. Scrum brukes ofte i deler av prosjektarbeidet, der det er mest hensiktsmessig, som for eksemepel i prosessen «Styre produktleveranser» i PRINCE2-rammeverket.

Les mer om PRINCE i vår artikkel: PRINCE2 – kort forklart

PRINCE2-rammeverket legger til rette for å integrere smidig metodikk i et prosjekt som styres etter PRINCE2-metoden. Det finnes en egen sertifisering, PRINCE2 Agile, som fokuserer spesifikt på dette.

Sjekk ut denne artikkelen: PRINCE2 eller PRINCE2 Agile- hvilken sertifisering skal jeg velge?

PRINCE2 er et effektivt rammeverk med definerte prosesser, tema og prinsipper, og veileder deg om hvordan du styrer prosjektet med stødig hånd, fase for fase. Smidig metodikk, som for eksempel Scrum, kan være en viktig ingrediens i et slikt prosjekt.

Scrum versus andre smidige metoder

Smidig er et bredt sett med prinsipper og praksiser, hvor Scrum er en spesifikk implementasjon. Mens smidig fokuserer på fleksibilitet og tilpasning, gir Scrum en mer strukturert tilnærming med faste roller og hendelser. Scrum er smidig, men smidig er mer enn scrum!

En annen smidig metodikk er Lean, basert på prinsippene i Toyota Production System. Lean fokuserer på å levere verdi til kunden og eliminere sløsing.

Her kan du lese mer om Lean.

Scaled Agiles Framework (SAFe) er et rammeverk utviklet for store, komplekse prosjekter og organisasjoner. SAFe gir en strukturert tilnærming til skalering av Agile. Rammeverket har stor fokus på hvordan et smidig tankesett og praksis kan integreres på tvers av prosjekter og i organisasjonen.

Her kan du lese mer om SAFe-rammeverket.

Praktisk bruk av Scrum 

For å implementere Scrum effektivt i ditt prosjekt, følg disse tipsene: 

  • Start med opplæring: Sørg for at alle i teamet forstår Scrum-prinsippene og -praksisene. 
  • Hold daglige scrum møter korte: Møtene bør ikke vare mer enn 15 minutter. 
  • Fokuser på kontinuerlig forbedring: Bruk Sprint Retrospective til å finne og implementere forbedringer. 
  • Unngå overplanlegging: Hold planleggingsmøtene effektive og fokuser på de viktigste oppgavene. 

 

Les vår artikkel om Sprint planlegging og gjennomføring for flere tips.

Kort oppsummert

Å velge riktig metodikk er viktig – kanskje avgjørende, for å lykkes med prosjektet ditt. Scrum, med sin strukturerte tilnærming og fokus på kontinuerlig forbedring, kan være svært effektivt, spesielt i dynamiske miljøer. Sammenlignet med andre metoder som Kanban og PRINCE2, gir Scrum en balansert tilnærming til fleksibilitet og struktur. Vurder prosjektbehovet nøye, og velg den metodikken som best kan støtte deg i planleggingen og gjennomføring av prosjektet. Det er også vanlig å kombinere flere metoder i ulike faser av prosjektet ditt, avhengig av kompleksiteten på prosjektet.