Faglig

Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Fossefall og smidig metodikk er to ulike tilnærminger til prosjektledelse og utvikling. Smidig metodikk har blitt stadig mer populært i prosjekter, spesielt i IT-bransjen der kompleksiteten og kravene til tilpasningsevne er høye. Fordelene med å jobbe smidig i prosjekter er for eksempel at det kan bidra til økt fleksibilitet og tilpasningsevne i prosjektet, tettere samarbeid med teamet og kunden, økt produktivitet, bedre kvalitet, og økt motivasjon og engasjement i prosjektarbeidet. I denne artikkelen ser vi nærmere på den smidige metodikken Scrum.

Scrum 

Scrum er en av de mest kjente og mest brukte smidige metodikkene, og flere og flere organisasjoner ser verdien av å implementere Scrum i sitt arbeid. Den brukes først og fremst i prosjekter for å utvikle komplekse produkter og tjenester hvor det er behov for hurtig omstilling, tilpasning eller endring underveis. Metodikken ble opprinnelig utviklet for software-utvikling, men brukes i dag også i andre bransjer.  

Scrum kan brukes i ulike typer prosjekter, men er spesielt egnet i prosjekter som har behov for rask tilpasning til endrede krav eller markedsbehov underveis, eller i tilfeller der man ikke vet hva som er mulig å løse eller hvordan, hvor man tester og utvikler stegvis frem til et resultat. Typiske eksempler på prosjekter der Scrum-metodikken kan være nyttig inkluderer: 

 • IT-prosjekter: Scrum er mye brukt i IT-prosjekter som utvikling av programvare, applikasjoner eller nettbaserte tjenester.
 • Produktutvikling: Scrum-metodikken kan også brukes i utvikling av fysiske produkter, der man har behov for tett samarbeid mellom teamene og rask tilpasningsevne.
   
 • Markedsføringsprosjekter: Scrum-metodikken kan også brukes i markedsføringsprosjekter, der man har behov for å teste og justere kampanjer og strategier underveis.
   
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter: Scrum kan også være nyttig i forsknings- og utviklingsprosjekter, der man har behov for å utforske nye ideer og konsepter og tilpasse disse underveis. 

 

Det er verdt å merke seg at Scrum-metodikken egner seg spesielt godt for prosjekter der det er behov for å jobbe tett sammen og samarbeide på tvers av team og avdelinger.

Scrum aktiviteter

Scrum-rammeverket består av flere hendelser som er designet for å hjelpe teamet med å planlegge, organisere og evaluere arbeidet sitt.  Målet er å levere et fungerende produkt i tråd med kundens krav på en effektiv og smidig måte. Metodikken fokuserer på å utvikle produktet i korte iterasjoner kalt «sprinter», vanligvis fra 1 til 4 uker, og på å ha tett samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmer og interessenter gjennom hele prosjektet. 

De viktigste hendelsene i Scrum inkluderer: 

 • Sprint: En tidsboks på vanligvis en til fire uker der teamet arbeider for å levere en inkrementell verdi til produktet.
 • Sprint Planning: En begivenhet i begynnelsen av sprinten der teamet planlegger hva som skal gjøres i sprinten.
 • Daily Scrum: Et kort daglig stand-up-møte der teammedlemmene deler fremdrift og eventuelle hindringer.
 • Sprint Review: En begivenhet mot slutten av sprinten der teamet presenterer hva som har blitt gjort i sprinten og samarbeider med interessenter om feedback.
 • Sprint Retrospective: En begivenhet mot slutten av sprinten der teamet reflekterer over hva som gikk bra og hva som kan forbedres i sprinten og i teamets prosesser. 

Hendelsene er designet for å gi teamet struktur og mulighet for samarbeid, kommunikasjon og evaluering av arbeidet gjennom sprinten. 

Roller i et Scrum Prosjekt 

Scrum-rammeverket består av tre roller: Product Owner, Scrum Master og utviklingsteamet. Hver rolle har spesifikke ansvar og oppgaver i prosjektet: 

Produktansvarlig (Product Owner)
Produktansvarlig har ansvaret for å definere og prioritere kravene til produktet eller tjenesten som skal utvikles. De jobber tett med kunden og andre interessenter for å forstå behovene og kravene, og kommuniserer disse til Scrum-teamet. Produktansvarlig er ansvarlig for å opprettholde produktets tilbakeholdenhet, kvalitet og verdi i tråd med kundens behov og prioriteringer. 

Scrum Master
Scrum Master er ansvarlig for å støtte og veilede Scrum-teamet i deres arbeid og sikre at prosessen følges på riktig måte. De bidrar til å fjerne hindringer og utfordringer som kan hindre teamet i å nå sine mål, og sikrer at teamet er selvgående og kan jobbe effektivt. Scrum Master faciliterer også Scrum-møtene, som inkluderer Sprint planning, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective. 

Scrum-teamet
Scrum-teamet består av individuelle teammedlemmer som har ansvar for å utvikle og levere produktet eller tjenesten. Teamet består vanligvis av utviklere, designere og andre spesialister som jobber sammen for å løse oppgavene som er definert i Sprint-planen. Scrum-teamet er selvorganiserende og tar ansvar for å planlegge og gjennomføre arbeidet i Sprinten. 

Alle tre rollene er like viktige og jobber tett sammen for å sikre at prosjektet blir vellykket. Samtidig er Scrum-prosjekter preget av et høyt nivå av samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmene, noe som bidrar til å skape et effektivt og produktivt arbeidsmiljø.
 

Fordelene med Scrum

Innledningsvis presenterte vi flere av fordelen med å benytte seg av Scrum. La oss se litt nærmere på disse. 

Ved å bruke Scrum-metodikken, kan organisasjoner oppnå flere fordeler, inkludert: 

 1. Bedre samarbeid: Scrum fokuserer på samarbeid mellom teammedlemmer og interessenter i prosjektet. Dette kan føre til bedre kommunikasjon og en økt følelse av fellesskap innad i teamet. 
 2. Økt fleksibilitet: Scrum gir økt fleksibilitet i prosjektplanlegging og gjennomføring. Dette betyr at teamet kan tilpasse seg endringer og utfordringer raskere og mer effektivt. 
 3. Kortere leveringstid: Scrum bruker iterative arbeidsprosesser som gjør at teamet kan levere funksjonalitet og resultater raskere og mer regelmessig. Dette betyr at organisasjonen kan reagere raskere på endringer i markedet eller kundenes behov. 
 4. Bedre produktkvalitet: Scrum fokuserer på å levere høy kvalitet ved å teste og evaluere funksjonalitet regelmessig i løpet av prosjektet. Dette kan føre til bedre kvalitet i det endelige produktet. 
 5. Økt tilfredshet hos interessenter: Ved å involvere interessenter og gi dem regelmessig tilbakemelding, kan Scrum bidra til å øke tilfredsheten og oppfyllelse av kundenes og andre interessenters krav og behov. 
 6. Økt motivasjon: Scrum fokuserer på å gi teammedlemmene autonomi, utfordringer og støtte til å ta beslutninger. Dette kan føre til økt motivasjon og engasjement i arbeidet. 
 7. Bedre arbeidsmiljø: Scrum kan bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø ved å legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmene, og ved å gi dem mulighet til å påvirke og forbedre arbeidsprosessen. 

Ønsker du å lære mer?

Bli med på gratis webinar om Scrum 5. mai 

Klasseromskurs

Sertifiseringskurs (klasserom): Scrum Master I – 12.-13. juni

Sertifiseringskurs (klasserom): Scrum Product Owner I – dato kommer

E-læringskurs / selvstudie:

Sertifiseringskurs: Professional Scrum Master I

Sertifiseringskurs: Professional Scrum Product Owner I