scrum

Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Scrum er en smidig tilnærming til prosjektledelse og utvikling. Smidige metodikker, som Scrum, blir stadig mer populært å benytte i prosjekter, spesielt i IT-bransjen – der kompleksiteten og kravene til tilpasningsevne er høye. Men Scrum passer også for andre bransjer! Fordelene med Scrum-metodikken er at den kan bidra til økt fleksibilitet og tilpasningsevne i prosjektet ditt, tettere samarbeid med teamet og kunden, økt produktivitet og kvalitet, samt mer motivasjon og engasjement i prosjektarbeidet ditt. I denne artikkelen gir vi deg et nærmere innblikk i Scrum-metodikken. 

Hva er Scrum? 

Scrum er en av de mest kjente og mest brukte smidige metodikkene, og mange organisasjoner ser verdien av å implementere Scrum i sitt arbeid. Metodikken ble opprinnelig utviklet for software-utvikling, men brukes i dag også i andre bransjer. 

Scrum er spesielt egnet i prosjekter som krever rask tilpasning til endrede krav eller markedsbehov underveis, eller hvor det er usikkerhet knyttet til hva som er mulig å løse og hvordan, og hensiktsmessig å teste og utvikle stegvis frem til et resultat. Typiske eksempler inkluderer IT-prosjekter, produktutvikling, markedsføringsprosjekter, og forsknings- og utviklingsprosjekter. 

 • IT-prosjekter: Scrum er mye brukt i IT-prosjekter som utvikling av programvare, applikasjoner eller nettbaserte tjenester.
 • Produktutvikling: Scrum-metodikken kan også brukes i utvikling av fysiske produkter, der man har behov for tett samarbeid mellom teamene og rask tilpasningsevne.
 • Markedsføringsprosjekter: Scrum-metodikken kan også brukes i markedsføringsprosjekter, der man har behov for å teste og justere kampanjer og strategier underveis.
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter: Scrum kan også være nyttig i forsknings- og utviklingsprosjekter, der man har behov for å utforske nye ideer og konsepter, og tilpasse disse underveis.

Scrum-metodikken egner seg spesielt godt for prosjekter der det er behov for å jobbe tett sammen og samarbeide på tvers av team og avdelinger.

Scrum versus andre metodikker 

Scrum skiller seg fra andre prosjektmetodikker som fossefall og Kanban. Mens fossefall-metodikken fokuserer på sekvensielle trinn, prioriterer Scrum iterasjoner og kontinuerlig tilpasning. Kanban, derimot, fokuserer på å visualisere arbeidsflyt og begrense mengden arbeid i prosessen.

For mer om disse forskjellene, les vår artikkel om Scrum versus andre metodikker.

Scrum aktiviteter 

Scrum-rammeverket består av flere hendelser som er designet for å hjelpe teamet med å planlegge, organisere og evaluere arbeidet sitt. Målet er å levere et fungerende produkt i tråd med kundens krav på en effektiv og smidig måte. Metodikken fokuserer på å utvikle produktet i korte iterasjoner kalt «sprinter», vanligvis fra 1 til 4 uker, og på å ha tett samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmer og interessenter gjennom hele prosjektet. 

De viktigste hendelsene i Scrum inkluderer: 

 • Sprint: En tidsboks på vanligvis én til fire uker der teamet arbeider for å levere en inkrementell verdi til produktet.
 • Sprint Planning: Teamet planlegger hva som skal gjøres i sprinten.
 • Daily Scrum: Et kort daglig stand-up-møte der teammedlemmene deler fremdrift og eventuelle hindringer.
 • Sprint Review: Mot slutten av sprinten presenterer teamet presenterer hva som har blitt gjort i sprinten og samarbeider med interessenter om feedback.
 • Sprint Retrospective: Mot slutten av sprinten  reflekterer teamet over hva som gikk bra,  hva som kan forbedres i sprinten og i teamets prosesser. 

De ulike hendelsene bidrar til å gi teamet struktur og mulighet for samarbeid, kommunikasjon og evaluering av arbeidet gjennom sprinten.

I denne artikkelen kan du lese om Sprint planlegging og gjennomføring.

Scrum-tavler (Scrum-board)

Du har kanskje hørt om Scrum-board, eller -tavle? En Scrum-tavle er et visuelt verktøy som hjelper teamet med å organisere og følge med på arbeidet under en Sprint. Tavlen er delt inn i kolonner som «To do», «In progress» og «Done», og hver oppgave flyttes fra en kolonne til neste ettersom progresjonen i arbeidet forflytter seg. Denne visuelle oversikten gir teammedlemmer og interessenter en klar forståelse av hva som er gjort, hva som gjenstår, og eventuelle hindringer som må adresseres, noe som fremmer bedre samarbeid og effektivitet.

I denne artikkelen kan du lese mer om Scrum-board

Roller i et Scrum-prosjekt 

Scrum-rammeverket består av tre roller: Product Owner, Scrum Master og utviklingsteamet. Hver rolle har spesifikke ansvar og oppgaver i prosjektet: 

Product Owner (Produkteier)
Produkteier har ansvaret for å definere og prioritere kravene til produktet eller tjenesten som skal utvikles. De jobber tett med kunden og andre interessenter for å forstå behovene og kravene, og kommuniserer disse til Scrum-teamet. Produkteier er ansvarlig for å opprettholde produktets tilbakeholdenhet, kvalitet og verdi i tråd med kundens behov og prioriteringer. 

Scrum Master
Scrum Master er ansvarlig for å støtte og veilede Scrum-teamet i deres arbeid og sikre at prosessen følges på riktig måte. De bidrar til å fjerne hindringer og utfordringer som kan hindre teamet i å nå sine mål, og sikrer at teamet er selvgående og kan jobbe effektivt. Scrum Master faciliterer også Scrum-møtene, som inkluderer Sprint planning, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective. 

Scrum-teamet
Scrum-teamet består av individuelle teammedlemmer som har ansvar for å utvikle og levere produktet eller tjenesten. Teamet består vanligvis av utviklere, designere og andre spesialister som jobber sammen for å løse oppgavene som er definert i Sprint-planen. Scrum-teamet er selvorganiserende og tar ansvar for å planlegge og gjennomføre arbeidet i Sprinten. 

Alle tre rollene er like viktige og jobber tett sammen for å sikre at prosjektet blir vellykket. Samtidig er Scrum-prosjekter preget av et høyt nivå av samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmene, noe som bidrar til å skape et effektivt og produktivt arbeidsmiljø.

Les mer om rollene i vår artikkel om Scrum-roller.

Fordelene med Scrum

Innledningsvis presenterte vi flere av fordelene med å benytte seg av Scrum. La oss se litt nærmere på disse. 

 Fordeler med å bruke Scrum:

 1. Bedre samarbeid: Scrum fokuserer på samarbeid mellom teammedlemmer og interessenter i prosjektet. Dette kan føre til bedre kommunikasjon og en økt følelse av fellesskap innad i teamet. 
 2. Økt fleksibilitet: Scrum gir økt fleksibilitet i prosjektplanlegging og gjennomføring. Dette betyr at teamet kan tilpasse seg endringer og utfordringer raskere og mer effektivt. 
 3. Kortere leveringstid: Scrum bruker iterative arbeidsprosesser som gjør at teamet kan levere funksjonalitet og resultater raskere og mer regelmessig. Dette betyr at organisasjonen kan reagere raskere på endringer i markedet eller kundenes behov. 
 4. Bedre produktkvalitet: Scrum fokuserer på å levere høy kvalitet ved å teste og evaluere funksjonalitet regelmessig i løpet av prosjektet. Dette kan føre til bedre kvalitet i det endelige produktet. 
 5. Økt tilfredshet hos interessenter: Ved å involvere interessenter og gi dem regelmessig tilbakemelding, kan Scrum bidra til å øke tilfredsheten og oppfyllelse av kundenes og andre interessenters krav og behov. 
 6. Økt motivasjon: Scrum fokuserer på å gi teammedlemmene autonomi, utfordringer og støtte til å ta beslutninger. Dette kan føre til økt motivasjon og engasjement i arbeidet. 
 7. Bedre arbeidsmiljø: Scrum kan bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø ved å legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmene, og ved å gi dem mulighet til å påvirke og forbedre arbeidsprosessen. 

Ønsker du å lære mer?

Bli med på kurs (delta digitalt eller i klasserom), og bli sertifisert i Scrum:  Scrum Master I   I    Scrum Product Owner I

Gjennomfør som selvstudie (E-læringskurs  + online eksamen):  Professional Scrum Master I   I   Professional Scrum Product Owner I