AgileSHIFT

Mellomlederens rolle i AgileSHIFT®

Som en buffer mellom toppledelsen og resten av virksomheten finner vi mellomledelsen. En av de viktigste jobbene til de som innehar denne posisjonen, er å klare å få virksomheten med på strategiene som toppledelsen utarbeider.

Det er ikke uvanlig at mellomledelsen ses på som det store hinderet, for eksempel når toppledelsen har bestemt at virksomheten skal transformeres og nye strategier innføres. Mellomlederne frykter kanskje at den gode og stabile stillingen de har, kommer til å stå i fare når endringene trer i kraft. Da kan de sette seg på bakbeina og enten bevisst eller ubevisst forpurre den ønskede endringen. Men hvis du klarer å få med deg mellomlederne på omstillingen, kan de bli dine viktigste støttespillere.

Verden er i hurtig endring

AgileSHIFT® er utviklet som et verktøy som skal gjøre hele virksomheten endringsvillig, slik at den kan svare på de hurtige omskiftningene vi ser i verden, og ikke minst i forretningsverdenen. Den digitale revolusjonen, delingsøkonomien, skyjobbing og arbeidsteam som kan sitte spredd, men allikevel samarbeide tett, gjør det enklere for små utfordrere å utnytte lite effektive bransjer eller sektorer og smelle til med en tjeneste som gjør at de store, tidligere trygge virksomhetene plutselig blir akterutseilt.

Utnytt deltaet med AgileSHIFT®

Utfordrerne utnytter da det som innen AgileSHIFT® kalles et delta, som er det gapet som oppstår når det er avstand mellom selskapets nåværende status (dets evner, markedsposisjon, produkter og så videre), og statusen det kunne eller burde hatt. Jo større avstanden er mellom nåværende status og målstatusen, desto bedre forhold har utfordrerne for å vokse seg store.

En god måte å redusere deltaet på er å ta i bruk AgileSHIFT® i hele virksomheten. Kanskje har virksomheten din allerede avdelinger som jobber smidig, eller kan hende har ingen av dere vært borti smidige metoder før? Uansett kan alle virksomheter, og da hele virksomheten, ha nytte av å jobbe mer agilt, og i dette arbeidet er det spesielt viktig å få med seg mellomlederne.

Les også: Hva er AgileSHIFT®, og hvordan er det nyttig for min virksomhet?

Slik kan mellomlederne bidra til AgileSHIFT®

Mellomlederne er som nevnt bindeleddet mellom toppledelsen – de som setter i gang endringen – og resten av organisasjonen – de som skal utføre endringen. Mange som jobber med smidighet, mener at man egentlig kan kvitte seg med mellomledelsen og innføre en flat struktur hvor resten av organisasjonen jobber autonomt. Dette er selvsagt ikke mulig for alle virksomheter, kanskje spesielt fordi mellomlederne er så avgjørende for kommunikasjonen internt. De kan bruke sin påvirkningskraft både oppad og nedad til å minske friksjon og sørge for at alles stemme blir hørt. Hvis toppledelsen har med seg mellomlederne på laget, kan de også være trygge på at mellomlederne vil oppdage ansatte som gjør motstand mot endringene, og hjelpe dem til å forstå hvorfor endringen er nødvendig.

La hver enkelt ansatt sette sine egne mål og styre sin egen tid

Mellomledere kan jobbe med sine underordnende og sørge for at de er kjent med virksomhetens strategiske retningslinjer og de overordnede målene for hvert prosjekt. Men i stedet for at mellomlederen gir arbeidsinstrukser, bør hun la hver enkelt ansatt sette sine egne mål og styre sin egen tid. Slik bygger de opp tillit seg imellom. Mellomlederen og øvrige ledere ser at de ansatte gjør det de sier de skal gjøre, mens de ansatte får større eierskap til det de holder på med. Med større eierskap kommer større engasjement og et ønske om å gjøre en god jobb.

Agile arbeidsmetoder kan bidra til større engasjement hos de ansatte

Agile arbeidsmetoder oppmuntrer generelt til større engasjement fra de ansatte, for eksempel ved at man i starten av et prosjekt kun legger de store, overordnede målene. Når det bare er disse overordnede målene som er satt, kan de ansatte være med og bestemme hvilken retning prosjektet skal ta. Det er mye enklere å motivere folk som føler at de er med på å påvirke prosessen selv. Faktisk har forskere lenge påpekt at når det kommer til mer kreativt arbeid, er det ikke betingede belønninger, som å gi bonuser eller gaver til ansatte som klarer en viss oppgave innen en viss tid, som gir de beste resultatene, men det at hver enkelt har en indre driv. Når folk føler at de holder på med noe betydningsfullt og viktig, gjør de en mye bedre jobb, og du får ansatte som er mer opptatt av å endre enn av å telle overtidsdager.

Mellomledere bør være tjenende ledere

En annen grunn til at det kan være en god idé å beholde mellomlederne, er at de kan fungere som tjenende ledere. Tjenende ledelse er populært i virksomheter som benytter agile metoder, og selv om det opp gjennom historien har vært mange ledere som har sett på seg selv som først og fremst tjenere, var det på 1970-tallet, da Robert K. Greenleaf publiserte sitt essay om temaet, at denne ledelsesfilosofien virkelig ble populær. Greenleaf argumenterte for at ledere burde sette seg selv til side og jobbe for at de ansatte vokser som mennesker og blir sunnere, smartere, friere og mer autonome.

Legg til rette for at medarbeiderne kan lykkes

Tjenende ledere ønsker først og fremst å løfte frem teammedlemmene sine og legge til rette for at de kan arbeide så godt de kan. Dette stemmer godt overens med det agile manifest, som legger grunnlaget for alle dagens smidige metoder. Første punkt i manifestet er «personer og samspill fremfor prosesser og verktøy». Det er altså viktigere at du har de riktige personene, og at samspillet mellom dem er godt, enn at du har de riktige prosessene, og at verktøyene er gode. Det betyr på ingen måte at de sistnevnte ikke er viktige, men det menneskelige planet kommer alltid først når man jobber smidig.

Mellomlederen hjelper virksomheten med realisering av endringer

Nettopp derfor kan mellomledere være så gode støttespillere for toppledelsen. De kan være det menneskelige mellomleddet som oversetter toppledelsens planer og sørger for at alle ansatte forstår hvilken retning de skal dra i, og de kan minne toppledelsen om at virksomheter består av en rekke enkeltmennesker som hver og en har noe verdifullt å bidra med.


Ønsker du å lære mer om AgileSHIFT®?

Vi tilbyr klasseromskurs – sertifiseringskurs over 2 dager

Vi tilbyr også bedriftsinterne workshops der vi viser hvordan AgileSHIFT® kan brukes.

AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.